Zásady ochrany osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady č. 1/2003. 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu takových údajů (dále jen „GDPR“) a zákonem č. 2016/679 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o OOU“). Bezpečnost osobních údajů a jejich zpracování zákonným způsobem je pro nás prvořadé. Zde se dozvíte, jak vaše osobní údaje zpracováváme a jak dosáhneme jejich bezpečnosti.

 

1. NAŠE ÚDAJE

Kdo jsme?

Osobní údaje zpracovává

Obchodní jméno: HEMING s.r.o.

Sídlo: Mírová 371/24, Bratislava - městská část Ružinov 821 05

Společnost zapsaná do Obchodního rejstříku Městského soud Bratislava III

v odd. Sro, vl. čj. 152216/B

IČ: 53 716 035

DIČ: 2121485850

DIČ: SK2121485850

Zast.: Mgr. Roman Valent - jednatel

e-mail: heming@heminghunting.com

tel. č.: +421 918 900 409

(dále jen „provozovatel“).

 

2. ODPOVĚDNÁ OSOBA

Provozovatel má pověřenou odpovědnou osobu, která dohlíží na řádné zpracování osobních údajů. Kontaktovat ji můžete prostřednictvím mailu na:

Jméno a příjmení: Roman Valent

Email: roman@heminghunting.com

 

3. KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ÚČEL, PRÁVNÍ ZÁKLAD A OBDOBÍ

Jaké osobní údaje zpracováváme, pro jaký účel, na jakém právním základě a na jaké období?

Zpracováváme pouze ty osobní údaje, které nezbytně potřebujeme k dosažení stanoveného účelu. Osobní údaje zpracováváme pro tento účel:

Účetní agenda

Osobní údaje cestujících a jejich kontaktních osob, příp. jiných dotčených osob zpracováváme v rozsahu jméno, příjmení, adresa, tel. č., email, údaje o ceně vybraného zájezdu, platební podmínky, číslo účtu, příp. jiné nezbytné osobní údaje pro účely vedení účetnictví a plnění si povinností vyplývajících ze zákona o účetnictví a jiných relevantních právních předpisů. Právním základem pro zpracování osobních údajů je plnění zákonných povinností. Účetní doklady uchováváme 10 let.

Činnost cestovní kanceláře

Osobní údaje objednatelů, cestujících a jejich kontaktních osob, příp. jiných dotčených osob zpracováváme v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, číslo občanského průkazu nebo cestovního pasu, adresa, tel. č., email, údaje o vybraném zájezdu nebo službě cestovního ruchu, příp. jiné nezbytné osobní údaje za účelem uzavření a plnění smlouvy o zájezdu nebo smlouvy tvořící spojené služby cestovního ruchu, včetně předsmluvní komunikace. Právním základem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy. Osobní údaje zájemců z předsmluvní komunikace uchováváme 6 měsíců. Osobní údaje zpracovávané za účelem uzavření a plnění smlouvy uchováváme 10 let.

Uzavírání pojistných smluv

Osobní údaje cestujících, kteří mají zájem o uzavření pojištění prostřednictvím naší cestovní kanceláře, zpracováváme v rozsahu nezbytném pro uzavření pojistné smlouvy mezi cestujícím a vybranou pojišťovnou. Tyto osobní údaje zpracováváme pouze jako zprostředkovatel, přičemž jsou poskytovány vybrané pojišťovně.

Reklamace

Osobní údaje cestujících zpracováváme v rozsahu jméno, příjmení, adresa, tel.č., email, údaje o zájezdu a předmět reklamace za účelem přijetí, vyřízení a evidence reklamace. Právním základem pro zpracování těchto osobních údajů je plnění zákonné povinnosti. Osobní údaje uchováváme 10 let ode dne vyřízení reklamace.

Formulář na webových stránkách

Osobní údaje zájemců, kteří zaslali poptávku prostřednictvím webové stránky heming.sk, zpracováváme v rozsahu jméno, příjmení, email a předmět zprávy za účelem přijetí a vyřízení poptávky. Právním základem pro jejich zpracování je plnění smlouvy, resp. předsmluvní vztahy související s uzavřením smlouvy. Osobní údaje uchováváme 6 měsíců.

Klientský portál heming.cz

Osobní údaje registrovaných uživatelů zpracováváme v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, číslo občanského průkazu nebo cestovního pasu, adresa, tel. č., email, údaje o vybraném zájezdu nebo službě cestovního ruchu, příp. jiné osobní údaje zpracovávané v uživatelském účtu, za účelem poskytování online služeb, včetně evidence a správy smluv o zájezdu, péči o klienty a pod. Právním základem pro zpracovánívání osobních údajů je souhlas dotyčné osoby, který poskytne při registraci. Osobní údaje zpracováváme po dobu registrace, přičemž souhlas lze kdykoli odvolat vymazáním uživatelského účtu nebo zasláním oznámení na info@heming.sk.

Fotografie a videa

Fotografie a videa cestujících ze zájezdů zpracováváme pouze s jejich souhlasem. Právním základem je souhlas subjektu údajů, který jej může kdykoli odvolat zasláním písemného oznámení. Osobní údaje zpracováváme po dobu 10 let.

Přímý marketing

Osobní údaje cestujících zpracováváme v rozsahu jméno, příjmení, email, tel.č. a údaje o zájezdech a poskytovaných službách cestovního ruchu za účelem přímého marketingu, abychom je informovali o našich nabídkách zájezdů, novinkách a akcích. V případě cestujícího, který je našim zákazníkem, právním základem pro jejich zpracování je náš oprávněný zájem. V případě zájemce, který není našim zákazníkem, je právním základem souhlas dotyčné osoby. Souhlas může zájemce poskytnout přihlášením se na newsletter na web stránce heming.sk ale jiným vhodným způsobem. Osobní údaje zpracováváme po dobu 10 let, případně kratší, pokud dotyčná osoba namítá zpracování osobních údajů k tomuto účelu nebo odvolá svůj souhlas.

Personalizované nabídky

Osobní údaje cestujících můžeme s jejich souhlasem zpracovávat v rozsahu jméno, příjmení, tel.č., email a údaje o zájezdech a poskytnutých službách cestovního ruchu i za účelem cílení personalizované reklamy. Právním základem je souhlas dotčené osoby, přičemž ta jej může kdykoli odvolat zasláním oznámení na email info@heming.sk. Osobní údaje zpracováváme po dobu 10 let, případně kratší, pokud dotyčná osoba namítá zpracování osobních údajů k tomuto účelu nebo odvolá svůj souhlas.

Marketingové soutěže

Osobní údaje soutěžících můžeme s jejich souhlasem zpracovávat v rozsahu jméno, příjmení, tel.č., email i za účelem realizace marketingové soutěže. Právním základem je souhlas dotčené osoby, přičemž ta jej může kdykoli odvolat zasláním oznámení na email info@heming.sk. Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání soutěže a 1 rok po jejím ukončení, případně kratší, pokud dotyčná osoba namítá zpracování osobních údajů k tomuto účelu nebo odvolá svůj souhlas.

Správa sociálních sítí

Osobní údaje fanoušků našich oficiálních stránek na sociálních sítích zpracováváme pro účely správy sociálních sítí. Právním základem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem, kterým je prezentace provozovatele a jeho služeb prostřednictvím sociálních sítí. Osobní údaje zpracováváme po celou dobu, než jste fanouškem naší stránky.

Cookies

Informace o tom, jak zpracováváme cookies naleznete na podstránce Informace o cookies.

 

4. SOUHLAS

Ve výše uvedených případech zpracováváme osobní údaje na právním základě souhlasu dotyčné osoby, avšak pouze tehdy, pokud nám dotyčná osoba souhlas poskytne. Souhlas je dobrovolný a dotyčná osoba jej může kdykoli odvolat, a to zasláním písemného oznámení na náš email info@heming.sk nebo odhlášením se z newsletteru.

 

5. OSOBY MLADŠÍ JAKO 16 LET

Máte méně než 16 let?

Nabídka zboží a služeb na této webové stránce není určena pro osoby mladší 16 let. Pokud zpracováváme osobní údaje v souvislosti se službami informační bezpečnosti na základě vašeho souhlasu, tento souhlas nám můžete poskytnout, jen pokud jste dovršili 16 let. Osobní údaje osob mladších 16 let nezpracováváme.

 

6. PŘÍJEMCI

Komu poskytujeme Vaše osobní údaje?

Osobní údaje poskytujeme nebo zpřístupňujeme třetí osobě, jen pokud nám to vyplývá ze zvláštního zákona nebo je to nezbytné k zajištění zájezdu a služeb s tím souvisejících. Osobní údaje poskytujeme nebo zpřístupňujeme zejména:

 • ubytovacím zařízením,
 • leteckým a jiným přepravním společnostem,
 • průvodcem,
 • cestovní kanceláři v případě zprostředkování zájezdu, spolupracujícím a lokálním cestovním kancelářím,
 • pojišťovnám,
 • velvyslanectvím, ambasádám a jiným zastupitelským orgánům v případě zajišťování víz a povolení,
 • orgánem veřejné moci,
 • soudem, orgánem činným v trestním řízení a orgánem veřejné moci,
 • a jiným oprávněným subjektům.

Vaše osobní údaje dále poskytujeme zprostředkovatelům, kteří nám dodáváují odborné a specializované služby. S každým zprostředkovatelem jsme uzavřeli smlouvu o zpracování osobních údajů a zavázali je mlčenlivostí. Zpracováváním osobních údajů jsme pověřili:

 • účetnickou firmu,
 • správce webové stránky,
 • reklamní agenturu,
 • zprostředkovatelů.
 • průvodcům a jiným osobám poskytujícím služby na základě smlouvy,
 • soudy, orgány činné v trestním řízení, SOI a jiné orgány veřejné správy

 

7. TŘETÍ ZEMĚ

Kam přenášíme vaše osobní údaje?

Osobní údaje přenášíme do třetích zemí, a to podle zvolené destinace a do USA v souvislosti s používáním sociálních sítí a služeb Google. Uvedená země poskytuje přiměřené záruky za bezpečnost vašich osobních údajů.

 

8. STÍŽNOST

Nejste spokojeni?

Pokud nejste spokojeni s tím, jak zpracováváme vaše osobní údaje, můžete nám dát o tom vědět na email info@heming.sk. Také máte možnost podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud si myslíte, že vaše osobní údaje zpracováváme nezákonně.

Úřad pro ochranu osobních údajů

Hraniční 12, 820 07 Bratislava

Email: statny.dozor@pdp.gov.sk

 

9. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jak zpracováváme vaše osobní údaje?

Osobní údaje zpracováváme v elektronické a listinné formě. Nevyužíváme žádné prostředky automatizovaného individuálního rozhodování.

 

10. PRÁVA DOTKNUTÝCH OSOB

Jaké máte jako dotyčná osoba práva?

GDPR Vám přiznává určitá práva, kterými můžete ovlivnit, jak zpracováváme vaše osobní údaje. Ne všechna práva však můžete uplatnit za každých okolností. Je třeba přitom vycházet z právního základu zpracování osobních údajů.

a, Právo na přístup k datům

Máte právo vědět, zda zpracováváme vaše osobní údaje. Pokud je zpracováváme, můžete nás požádat o přístup k údajům. Na základě vaší žádosti vydáme potvrzení s informacemi o zpracování vašich osobních údajů naší společností.

b, Právo na opravu

Máte právo na to, aby vaše osobní údaje, které zpracováváme, byly správné, úplné a aktuální. Pokud jsou nesprávné nebo neaktuální, můžete nás požádat o opravu nebo doplnění. Opravu provedeme bez zbytečného odkladu s ohledem na technické možnosti.

c, Právo na vymazání

Za určitých okolností máte právo, abychom vaše osobní údaje vymazali. O jejich vymazání nás můžete požádat kdykoli. Vaše osobní údaje vymažeme, pokud:

 • je již nepotřebujeme k účelu, pro který jste nám je poskytli;
 • odvoláte svůj souhlas;
 • namítáte vůči zpracování svých osobních údajů;
 • zpracováváme vaše osobní údaje nezákonně;
 • osobní údaje musí být vymazány, aby se tím splnila zákonná povinnost;
 • jste dítě, příp. rodič dítěte, které souhlasilo se zpracováním osobních údajů přes internet;

d, Právo na omezení zpracování

Můžete nás požádat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů. Pokud vaší žádosti vyhovíme, budeme vaše údaje pouze uchovávat a dále s nimi pracovat již nebudeme. K omezení zpracovávání vašich údajů dojde, pokud:

 • nám sdělíte, že jsou nesprávné, a to dokud neověříme jejich správnost;
 • je zpracováváme nezákonně, avšak vy nesouhlasíte s jejich vymazáním a místo toho žádáte, abychom zpracování vašich osobních údajů jen omezili;
 • jejich již nepotřebujeme, ale potřebujete je vy k prokázání, uplatňování nebo obhajování svých práv;
 • namítáte vůči zpracování svých osobních údajů, a to dokud neověříme, zda naše oprávněné zájmy převažují nad vašimi důvody.

e, Právo na přenosnost dat

Vzhledem k tomu, že vaše osobní údaje nezpracováváme v potřebné elektronické formě, nelze uplatnit právo na přenosnost údajů.

f, právo namítat

V případech, kdy vaše osobní údaje zpracováváme na právním základě oprávněného zájmu, máte právo namítat proti jejich zpracování. Pokud neprokážeme, že existuje vážný oprávněný důvod pro jejich zpracování, který převažuje nad vašimi zájmy neboo právech, zpracování osobních údajů se na základě vaší námitky bez zbytečného odkladu ukončí.

Vaši žádost, kterou uplatňujete některá z uvedených práv, nám můžete poslat emailem nebo poštou na adresu uvedenou výše. Všemi vašimi žádostmi se budeme zabývat ao výsledku jejího vyřízení vás budeme informovat stejným způsobem, jakým podáte žádost.

 

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto zásady ochrany osobních údajů nabývají platnosti dnem jejich zveřejnění dne 10.7.2023. Vyhrazujeme si právo tyto zásady změnit, pokud dojde ke změně zpracování osobních údajů v naší společnosti.