Zásady ochrany osobných údajov

Osobné údaje spracúvame v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o OOU“). Bezpečnosť osobných údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé. Tu sa dozviete, ako vaše osobné údaje spracúvame a ako dosiahneme ich bezpečnosť.

 

1. NAŠE ÚDAJE

Kto sme?

Osobné údaje spracúva

Obchodné meno: HEMING s.r.o.

Sídlo: Mierová 371/24, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 05

Spoločnosť zapísaná do Obchodného registra Mestského súd Bratislava III

v odd. Sro, vl. č. 152216/B

IČO: 53 716 035

DIČ: 2121485850

IČ DPH: SK2121485850

Zast.: Mgr. Roman Valent - konateľ

e-mail: heming@heminghunting.com

tel. č.: +421 918 900 409

(ďalej len „prevádzkovateľ“).

 

2. ZODPOVEDNÁ OSOBA

Prevádzkovateľ má poverenú zodpovednú osobu, ktorá dohliada na riadne spracúvanie osobných údajov. Kontaktovať ju môžete prostredníctvom mailu na:

Meno a priezvisko: Roman Valent

Email: roman@heminghunting.com

 

3. KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV, ÚČEL, PRÁVNY ZÁKLAD A OBDOBIE

Aké osobné údaje spracúvame, na aký účel, na akom právnom základe a na aké obdobie?

Spracúvame len tie osobné údaje, ktoré nevyhnutne potrebujeme na dosiahnutie stanoveného účelu. Osobné údaje spracúvame na tento účel:

Účtovná agenda

Osobné údaje cestujúcich a ich kontaktných osôb, príp. iných dotknutých osôb spracúvame v rozsahu meno, priezvisko, adresa, tel. č., email, údaje o cene vybraného zájazdu, platobné podmienky, číslo účtu, príp. iné nevyhnutné osobné údaje na účely vedenia účtovníctva a plnenia si povinností vyplývajúcich zo zákona o účtovníctve a iných relevantných právnych predpisov. Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je plnenie zákonných povinností. Účtovné doklady uchovávame 10 rokov.

Činnosť cestovnej kancelárie

Osobné údaje objednávateľov, cestujúcich a ich kontaktných osôb, príp. iných dotknutých osôb spracúvame v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, číslo občianskeho preukazu alebo cestovného pasu, adresa, tel. č., email, údaje o vybranom zájazde alebo službe cestovného ruchu, príp. iné nevyhnutné osobné údaje za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy o zájazde alebo zmluvy tvoriacej spojené služby cestovného ruchu, vrátane predzmluvnej komunikácie. Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je plnenie zmluvy. Osobné údaje záujemcov z predzmluvnej komunikácie uchovávame 6 mesiacov. Osobné údaje spracúvané na účely uzatvorenia a plnenia zmluvy uchovávame 10 rokov.

Uzatváranie poistných zmlúv

Osobné údaje cestujúcich, ktorí majú záujem o uzatvorenie poistenia prostredníctvom našej cestovnej kancelárie, spracúvame v rozsahu nevyhnutnom na uzatvorenie poistnej zmluvy medzi cestujúcim a vybranou poisťovňou. Tieto osobné údaje spracúvame len ako sprostredkovateľ, pričom poskytované sú vybranej poisťovni.

Reklamácie

Osobné údaje cestujúcich spracúvame v rozsahu meno, priezvisko, adresa, tel.č., email, údaje o zájazde a predmet reklamácie za účelom prijatia, vybavenia a evidencie reklamácie. Právnym základom na spracúvanie týchto osobných údajov je plnenie zákonnej povinnosti. Osobné údaje uchovávame 10 rokov odo dňa vybavenia reklamácie.

Formulár na webových stránkach

Osobné údaje záujemcov, ktorí zaslali dopyt prostredníctvom webovej stránky heming.sk, spracúvame v rozsahu meno, priezvisko, email a predmet správy za účelom prijatia a vybavenia dopytu. Právnym základom na ich spracúvanie je plnenie zmluvy, resp. predzmluvné vzťahy súvisiace s uzatvorením zmluvy. Osobné údaje uchovávame 6 mesiacov.

Klientský portál heming.sk

Osobné údaje registrovaných užívateľov spracúvame v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, číslo občianskeho preukazu alebo cestovného pasu, adresa, tel. č., email, údaje o vybranom zájazde alebo službe cestovného ruchu, príp. iné osobné údaje spracúvané v užívateľskom účte, za účelom poskytovania online služieb, vrátane evidencie a správy zmlúv o zájazde, starostlivosti o klientov a pod. Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je súhlas dotknutej osoby, ktorý poskytne pri registrácii. Osobné údaje spracúvame po dobu registrácie, pričom súhlas je možné kedykoľvek odvolať vymazaním užívateľského účtu alebo zaslaním oznámenia na info@heming.sk.

Fotografie a videá

Fotografie a videá cestujúcich zo zájazdov spracúvame len s ich súhlasom. Právnym základom je súhlas dotknutej osoby, pričom táto ho môže kedykoľvek odvolať zaslaním písomného oznámenia. Osobné údaje spracúvame po dobu 10 rokov.

Priamy marketing

Osobné údaje cestujúcich spracúvame v rozsahu meno, priezvisko, email, tel.č. a údaje o zájazdoch a poskytovaných službách cestovného ruchu za účelom priameho marketingu, aby sme ich informovali o našich ponukách zájazdov, novinkách a akciách. V prípade cestujúceho, ktorý je našim zákazníkom, právnym základom na ich spracúvanie je náš oprávnený záujem. V prípade záujemcu, ktorý nie je našim zákazníkom, je právnym základom súhlas dotknutej osoby. Súhlas môže záujemca poskytnúť prihlásením sa na newsletter na web stránke heming.sk ale iným vhodným spôsobom. Osobné údaje spracúvame po dobu 10 rokov, prípadne kratšie, ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na tento účel alebo odvolá svoj súhlas.

Personalizované ponuky

Osobné údaje cestujúcich môžeme s ich súhlasom spracúvať v rozsahu meno, priezvisko, tel.č., email a údaje o zájazdoch a poskytnutých službách cestovného ruchu aj za účelom cielenia personalizovanej reklamy. Právnym základom je súhlas dotknutej osoby, pričom tá ho môže kedykoľvek odvolať zaslaním oznámenia na email info@heming.sk. Osobné údaje spracúvame po dobu 10 rokov, prípadne kratšie, ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na tento účel alebo odvolá svoj súhlas.

Marketingové súťaže

Osobné údaje súťažiacich môžeme s ich súhlasom spracúvať v rozsahu meno, priezvisko, tel.č., email aj za účelom realizovania marketingovej súťaže. Právnym základom je súhlas dotknutej osoby, pričom tá ho môže kedykoľvek odvolať zaslaním oznámenia na email info@heming.sk. Osobné údaje spracúvame po dobu trvania súťaže a 1 rok po jej ukončení, prípadne kratšie, ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na tento účel alebo odvolá svoj súhlas.

Správa sociálnych sietí

Osobné údaje fanúšikov našich oficiálnych stránok na sociálnych sieťach spracúvame na účely správy sociálnych sietí. Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je oprávnený záujem, ktorým je prezentácia prevádzkovateľa a jeho služieb prostredníctvom sociálnych sietí. Osobné údaje spracovávame po celý čas, kým ste fanúšikom našej stránky.

Cookies

Informácie o tom, ako spracúvame cookies nájdete na podstránke Informácie o cookies.

 

4. SÚHLAS

Vo vyššie uvedených prípadoch spracúvame osobné údaje na právnom základe súhlasu dotknutej osoby, avšak len vtedy, ak nám dotknutá osoba súhlas poskytne. Súhlas je dobrovoľný a dotknutá osoba ho môže kedykoľvek odvolať, a to zaslaním písomného oznámenia na náš email info@heming.sk alebo odhlásením sa z newslettera.

 

5. OSOBY MLADŠIE AKO 16 ROKOV

Máte menej ako 16 rokov?

Ponuka tovarov a služieb na tejto webovej stránke nie je určená pre osoby mladšie ako 16 rokov. Pokiaľ spracúvame osobné údaje v súvislosti so službami informačnej bezpečnosti na základe vášho súhlasu, tento súhlas nám môžete poskytnúť, len ak ste dovŕšili 16 rokov. Osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov nespracúvame.

 

6. PRÍJEMCOVIA

Komu poskytujeme Vaše osobné údaje?

Osobné údaje poskytujeme alebo sprístupňujeme tretej osobe, len ak nám to vyplýva z osobitného zákona alebo je to nevyhnutné na zabezpečenie zájazdu a služieb s tým súvisiacich. Osobné údaje poskytujeme alebo sprístupňujeme najmä:

 • ubytovacím zariadeniam,
 • leteckým a iným prepravným spoločnostiam,
 • sprievodcom,
 • cestovnej kancelárii v prípade sprostredkovania zájazdu, spolupracujúcim a lokálnym cestovným kanceláriám,
 • poisťovniam,
 • veľvyslanectvám, ambasádam a iným zastupiteľským orgánom v prípade zabezpečovania víz a povolení,
 • orgánom verejnej moci,
 • súdom, orgánom činným v trestnom konaní a orgánom verejnej moci,
 • a iným oprávnených subjektom.

Vaše osobné údaje ďalej poskytujeme sprostredkovateľom, ktorí nám dodávajú odborné a špecializované služby. S každým sprostredkovateľom sme uzatvorili zmluvu o spracúvaní osobných údajov a zaviazali ich mlčanlivosťou. Spracúvaním osobných údajov sme poverili:

 • účtovnícku firmu,
 • správcu web stránky,
 • reklamnú agentúru,
 • sprostredkovateľov.
 • sprievodcom a iným osobám poskytujúcim služby na základe zmluvy,
 • súdy, orgány činné v trestnom konaní, SOI a iné orgány verejnej správy

 

7. TRETIE KRAJINY

Kam prenášame vaše osobné údaje?

Osobné údaje prenášame do tretích krajín, a to podľa zvolenej destinácie a do USA v súvislosti s používaním sociálnych sieti a služieb Google. Uvedená krajina poskytuje primerané záruky za bezpečnosť vašich osobných údajov.

 

8. SŤAŽNOSŤ

Nie ste spokojný?

Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť na email info@heming.sk. Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne.

Úrad na ochranu osobných údajov

Hraničná 12, 820 07 Bratislava

Email: statny.dozor@pdp.gov.sk

 

9. SPÔSOB SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ako spracúvame vaše osobné údaje?

Osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme. Nevyužívame žiadne prostriedky automatizovaného individuálneho rozhodovania.

 

10. PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB

Aké máte ako dotknutá osoba práva?

GDPR Vám priznáva určité práva, ktorými môžete ovplyvniť, ako spracúvame vaše osobné údaje. Nie všetky práva však môžete uplatniť za každých okolností. Treba pritom vychádzať z právneho základu spracúvania osobných údajov.

a, Právo na prístup k údajom

Máte právo vedieť, či spracúvame vaše osobné údaje. Pokiaľ ich spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k údajom. Na základe vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní vašich osobných údajov našou spoločnosťou.

b, Právo na opravu

Máte právo na to, aby vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Ak sú nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie. Opravu vykonáme bez zbytočného odkladu s ohľadom na technické možnosti.

c, Právo na vymazanie

Za určitých okolností máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. O ich vymazanie nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak:

 • ich už nepotrebujeme na účel, na ktorý ste nám ich poskytli;
 • odvoláte svoj súhlas;
 • namietate voči spracúvaniu svojich osobných údajov;
 • spracúvame vaše osobné údaje nezákonne;
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť;
 • ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez internet;

d, Právo na obmedzenie spracúvania

Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. Ak vašej žiadosti vyhovieme, budeme vaše údaje iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať už nebudeme. K obmedzeniu spracovávania vašich údajov dôjde, ak:

 • nám oznámite, že sú nesprávne, a to až pokým neoveríme ich správnosť;
 • ich spracúvame nezákonne, avšak vy nesúhlasíte s ich vymazaním a namiesto toho žiadate, aby sme spracúvanie vašich osobných údajov len obmedzili;
 • ich už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv;
 • namietate voči spracúvaniu svojich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi.

e, Právo na prenosnosť údajov

Vzhľadom na to, že vaše osobné údaje nespracúvame v potrebnej elektronickej forme, nie je možné uplatniť právo na prenosnosť údajov.

f, Právo namietať

V prípadoch, keď vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe oprávneného záujmu, máte právo namietať proti ich spracovávaniu. Pokiaľ nepreukážeme, že existuje vážny oprávnený dôvod na ich spracúvanie, ktorý prevažuje nad vašimi záujmami alebo právami, spracúvanie osobných údajov sa na základe vašej námietky bez zbytočného odkladu ukončí.

Vašu žiadosť, ktorou uplatňujete niektoré z uvedených práv, nám môžete poslať emailom alebo poštou na adresu uvedenú vyššie. Všetkými vašimi žiadosťami sa budeme zaoberať a o výsledku jej vybavenia vás budeme informovať rovnakým spôsobom, akým podáte žiadosť.

 

11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia dňa 10.7.2023. Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti.