Všeobecné obchodní podmínky

loveckej cestovnej kancelárie HEMING hunting s. r. o.

 

Článok I

Všeobecné ustanovenia

1. Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán týkajúce sa poskytovania služieb cestovného ruchu, ktoré vyplývajú z uzatvorenia zmluvy o zájazde medzi obchodníkom a cestujúcim, príp. objednávateľom, predmetom ktorej je obstaranie zájazdu (ďalej len „zmluva o zájazde“).

2. Predmetom týchto obchodných podmienok je vymedzenie práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich zo zmluvy o zájazde a poskytnutie informácií v súlade s § 14 zákona č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o zájazdoch") a v súlade s § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a iných relevantných právnych predpisov.

3. Tieto obchodné podmienky sú vypracované v súlade so:

 • zákonom č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
 • zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších právnych predpisov,
 • zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákonom č. 22/2003 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov
 • zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v znení neskorších právnych predpisov

a s inými relevantnými právnymi predpismi.

4. Tieto obchodné podmienky sú zobrazené na webovom sídle heming.sk, a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia.

5. Cestujúci, príp. objednávateľ podpisom zmluvy o zájazde potvrdzuje, že sa s obchodnými podmienkami dôkladne oboznámil a ich obsahu porozumel. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou akéhokoľvek zmluvného vzťahu medzi obchodníkom a cestujúcim, príp. objednávateľom a vzťahujú sa na všetky zájazdy organizované obchodníkom, vrátane tých, ktoré nie sú súčasťou aktuálnej ponuky ale sú navrhnuté na mieru podľa požiadaviek cestujúceho, ako aj na všetky čiastkové služby s tým súvisiace.

 

Článok II

Vymedzenie pojmov

1. Obchodníkom je lovecká cestovná kancelária:

Obchodné meno: HEMING hunting s. r. o.

Sídlo: Mierová 371/24, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 05

Spoločnosť zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I v odd. Sro, vl. č. 152216/B

IČO: 56 060 661

DIČ:

IČ DPH:

Zast.: Mgr. Roman Valent - konateľ

e-mail: heming@heminghunting.com

tel. č.: +421 918 900 409

(ďalej len "obchodník").

2. Sprostredkovateľom je fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá je na základe sprostredkovateľskej zmluvy oprávnená sprostredkovať uzatvorenie zmluvy medzi obchodníkom a cestujúcim a zastupovať obchodníka v právnych úkonoch s tým súvisiacich (ďalej len "sprostredkovateľ").

3. Cestujúcim je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá uzatvára s obchodníkom zmluvu o zájazde alebo zmluvu tvoriacu spojené služby cestovného ruchu alebo ktorej majú byť poskytnuté služby cestovného ruchu na základe uzatvorenej zmluvy o zájazde (ďalej len "cestujúci"). Pokiaľ je osôb na strane cestujúceho viac, sú všetky spoločne a nerozdielne povinné plniť si povinnosti vyplývajúce zo zákona a týchto VOP.

4. Objednávateľom zájazdu je fyzická alebo právnická osoba, ktorá s obchodníkom uzatvorila zmluvu o zájazde, avšak táto osoba môže ale nemusí byť zároveň cestujúcim. Ak objednávateľ nie je zároveň cestujúcim, zodpovedá za zaplatenie ceny zájazdu spoločne a nerozdielne spolu s cestujúcim.

5. Službou cestovného ruchu je preprava, prenájom motorových vozidiel alebo dvojkolesových motorových vozidiel, na ktorých vedenie sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupiny A alebo iné služby cestovného ruchu, ktoré nie sú prirodzenou súčasťou služby cestovného ruchu uvedeného v predchádzajúcej časti vety (ďalej len "služby cestovného ruchu" alebo "služby").

6. Zájazdom je kombinácia najmenej dvoch rôznych druhov služieb cestovného ruchu zakúpených na účel tej istej cesty, ak ich skombinoval jeden obchodník bez ohľadu na to, či sa uzatvárajú samostatné zmluvy s jednotlivými poskytovateľmi služieb, ak sú splnené podmienky podľa § 3 ods. 1 zákona o zájazdoch.

7. Predajné miesto je prevádzkareň alebo iný priestor, kde obchodník obvykle vykonáva svoju podnikateľskú činnosť, vrátane webového sídla www.heming.sk alebo iných prostriedkov diaľkovej komunikácie, ktoré umožňujú uzatvorenie zmluvy bez súčasnej fyzickej prítomnosti zmluvných strán,

8. Zmluva na diaľku je zmluva uzatvorená medzi obchodníkom a cestujúcim podľa týchto VOP prostredníctvom webového sídla obchodníka bez súčasnej fyzickej prítomnosti cestujúceho.

9. Trvalý nosič je prostriedok, ktorý umožňuje cestujúcemu alebo obchodníkovi uchovať jemu adresované informácie spôsobom umožňujúcim ich použitie v budúcnosti na čas, ktorý zodpovedá účelu týchto informácií, a ktorý umožňuje nezmenené reprodukovanie uložených informácií, najmä papier, e-mail, USB kľúč, CD, DVD, pamäťová karta alebo pevný disk počítača.

9. Orgánom dozoru je:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Bajkalská 21/A, P.O.BOX č. 5, 820 07 Bratislava
Odbor výkonu dozoru
tel.č. 02/58272172
email: ba@soi.sk

https://www.soi.sk/

Článok III

Uzatvorenie zmluvy

1. Aktuálna ponuka zájazdov je zverejnená na webovom sídle obchodníka a v jeho ponukovom katalógu. Cestujúci si na web stránke zvolí vybraný zájazd a vyplnením dopytového formuláru príp. iným vhodným spôsobom požiada obchodníka o spracovanie cenovej ponuky. Po odsúhlasení cenovej ponuky zmluvné strany uzatvoria zmluvu o zájazde jej podpisom oboma zmluvnými stranami. Za uzatvorenú zmluvu sa považuje zmluva o zájazde podpísaná obchodníkom a cestujúcim, príp. objednávateľom alebo ich zákonným zástupcom či splnomocneným zástupcom. V mene maloletých detí koná ich zákonný zástupca. V mene splnomocniteľa môže konať len riadne splnomocnený splnomocnenec, ktorý na požiadanie obchodníka preukáže splnomocnenie.

2. Zmluva o zájazde môže byť uzatvorená aj iným vhodným spôsobom, napr. potvrdením cenovej ponuky emailom zo strany cestujúceho alebo prostredníctvom rezervačného formuláru.

3. Uzatvorená zmluva o zájazde je záväzná a meniť alebo zrušiť ju možno len na základe dohody oboch zmluvných strán alebo zo zákonných dôvodov.

4. Uzatvorením zmluvy cestujúci potvrdzuje, že mu obchodník, príp. sprostredkovateľ poskytli pred uzatvorením zmluvy informácie v súlade s § 11 a 12 zákona o zájazdoch.

5. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o zájazde sú všetky písomné doklady a informácie poskytnuté obchodníkom alebo sprostredkovateľom, a to najmä

 1. tieto VOP v aktuálnom znení,
 2. formulár štandardných informácií pre zmluvy o zájazde,
 3. ponukový katalóg s cenníkom,
 4. písomné pokyny - podrobnejšie informácie o zájazde, pobyte alebo objednaných službách,
 5. informácie zverejnené na webovom sídle obchodníka.

6. Obchodník si vyhradzuje právo uviesť v špeciálnych písomných ponukách odlišné podmienky a špecifikácie ako sú uvedené na webe a v týchto VOP, pričom tieto majú prednosť pred týmito VOP.

7. Sprostredkovateľ nie je oprávnený uzatvoriť s cestujúcim zmluvu, ktorá obsahuje iné podmienky ako tie, ktoré uvádza obchodník na svojom webovom sídle, v ponukovom katalógu s cenníkom, príp. iných zverejnených dokumentoch. Dokumenty a informácie poskytnuté cestujúcemu sprostredkovateľom, ktoré nie sú totožné s dokumentami a informáciami obchodníka, nie sú súčasťou zmluvy o zájazde.

8. V prípade, že je na strane cestujúceho viac osôb, cestujúci, ktorý podpisuje zmluvu potvrdzuje, že je oprávnený konať za ostatných uvedených cestujúcich a uzatvoriť za nich zmluvu o zájazde. Okamihom podpisu zmluvy povereným cestujúcim nadobúda zmluva účinnosť aj voči všetkým ďalším cestujúcim. Všetci cestujúci sú oprávnení a povinní zo všetkých práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy o zájazde spoločne a nerozdielne. Cestujúci potvrdzuje, že ostatným cestujúcim poskytol kompletné informácie o zmluve a jej podmienkach a zaväzuje sa od nich zabezpečiť všetky podklady vyžiadané obchodníkom potrebné k poskytnutiu služieb cestovného ruchu.

9. V prípade uzatvorenia zmluvy diaľku prostredníctvom webového sídla obchodníka, nejde o uzatvorenie zmluvy mimo predajného miesta, nakoľko k podpisu zmluvy za obchodníka, príp. prijatia objednávky dochádza v predajnom mieste obchodníka.

 

Článok IV

Osobitosti týkajúce sa loveckých zájazdov

1. Cestujúci berie na vedomie, že obchodník je lovecká cestovná kancelária, ktorá obstaráva zájazdy zamerané na poľovníctvo.

2. Osoba mladšia ako 18 rokov a osoba, ktorej zdravotný stav to vyžaduje, sa môže zúčastniť zájazdu len v sprievode osoby staršej ako 18 rokov. Sprevádzajúca osoba je počas celej doby trvania zájazdu zodpovedná za zverenú osobu.

3. Cestujúci uzatvorením zmluvy o zájazde berie na vedomie, že zájazdy obstarávané́ obchodníkom sú špecifickým druhom zájazdu s ohľadom na ich charakter, spôsob organizácie, navštívené krajiny a podmienky a pomery v nich (spoločenské́, politicko-ekonomické́, sociálne pomery, povoľovacie a iné́ konania spojené so vstupom do krajiny, zotrvaním v nej a pod.). Z týchto dôvodov berie cestujúci na vedomie, že pri účasti na zájazde môže dôjsť k zmene (napr. zmena programu, časového harmonogramu zájazdu, trasy zájazdu, ubytovania, spôsobu prepravy, stravovania a pod.), a to v závislosti od aktuálnej možnosti čerpania služieb, na ktoré obchodník nemá́ dosah a preto za ne nemôže niesť̌ zodpovednosť̌.

4. Cestujúci berie na vedomie, že zájazdy a služby cestovného ruchu ponúkané obchodníkom si vyžadujú určitú fyzickú a psychickú kondíciu. Jednotlivé služby a zájazdy sú zaradené do jednej zo štyroch stupňov náročnosti, pričom prvý stupeň je najľahší a štvrtý stupeň je najťažší. Cestujúci prehlasuje, že sa oboznámil so stupňom náročnosti vybraného zájazdu alebo služby cestovného ruchu a prehlasuje, že jeho zdravotný stav, fyzická a psychická kondícia zodpovedá danému stupňu náročnosti.

5. Cestujúci prehlasuje, že má dostatočnú vedomosť o svojom zdravotnom stave a je spôsobilý absolvovať vybraný zájazd alebo službu cestovného ruchu. Cestujúci nesie zodpovednosť za akúkoľvek škodu, ktorá vznikne jemu, ostatným cestujúcim, obchodníkovi alebo akejkoľvek tretej osobe v súvislosti s tým, že jeho zdravotný stav, fyzická alebo psychická kondícia nezodpovedali vybranému stupňu náročnosti.

6. Cestujúci uzatvorením zmluvy o zájazde potvrdzuje, že sa oboznámil s povinnosťami vyplývajúcimi zo zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a iných relevantných právnych predpisoch, tieto sa zaväzuje dodržiavať a spĺňa všetky predpoklady pre účasť na zájazde, najmä nie však výlučne disponuje zbrojným preukazom platným počas celej doby trvania zájazdu.

 

Článok V

Cena zájazdu

1. Obchodník na webovom sídle obchodníka a v jeho ponukovom katalógu zverejňuje základnú cenu zájazdu, ktorá je len orientačná, pričom cena zájazdu bude vyčíslená obchodníkom na základe požiadaviek cestujúceho.

2. Cena zájazdu je cena vypočítaná individuálne na základe požiadaviek cestujúceho, pričom zahrnutá je v zmluve o zájazde alebo cenovej ponuke obchodníka. V prípade, že sa údaje v zmluve o zájazde a v ponukovom katalógu odlišujú, sú záväzné údaje uvedené v zmluve o zájazde. Cena zájazdu je vrátane DPH, nakoľko obchodník je jej platcom.

3. V cene zájazdu sú zahrnuté tie služby cestovného ruchu, ktoré sú uvedené pri jednotlivých ponukách zájazdov ako služby, ktoré cena zahŕňa. Akékoľvek ďalšie doplnkové služby, ktoré sú ponúkané nad rámec služieb uvedených v základnej ponuke obchodníka budú cestujúcim poskytované za príplatky, ktoré budú zverejnené v katalógu ako doplnkové služby k zájazdu. Zmluvné strany berú na vedomie, že do ceny zájazdu môžu byť ešte dodatočne zahrnuté náklady a poplatky, ktoré nemožno určiť pred uzatvorením zmluvy o zájazde a na čo bol cestujúci vopred upozornený v súlade so zákonom.

4. Celková cena zájazdu nezahŕňa poplatky súvisiace s lovom zvierat, pokiaľ nie sú ako súčasť ceny priamo uvedené v zmluve o zájazde. Ďalšie poplatky súvisiace s lovom zvierat je cestujúci povinný zaplatiť obchodníkovi v súlade s platným cenníkom a loveckým protokolom, a to na základe faktúry vystavenej bezodkladne odo dňa ukončenia zájazdu s lehotou splatnosti 10 dní. Ďalšie poplatky súvisiace s lovom zvierat zahŕňajú najmä:

 1. poplatok za výrad,
 2. poplatok za ulovenú zver,
 3. poplatok za trofej stanovený podľa bodovej hodnoty trofeje. Bodovanie trofeje sa uskutočňuje podľa medzinárodnej metódy CIC. Hodnota trofeje podľa CIC je zisťovaná v čerstvom stave a slúži iba na komerčné účely. Poplatok účtovaný cestujúcemu za preparáciu trofeje je stanovený zvlášť pri každej objednanej službe podľa druhu a trofejnosti zveri. Pri ulovení alebo postrelení loveckým nepovolenej zvery, bude k cene za skutočne objednanú službu dohodnutú v Zmluve o obstaraní zájazdu priúčtovaná prirážka 100%.

5. Podkladom pre vyúčtovanie doplatku v súvislosti s lovom zvierat je lovecký protokol, ktorý obsahuje údaje o termíne lovu, druhu a počte ulovenej zvery a hodnote trofejí. Protokol sa vypracuje po poľovačke a ohodnotení trofejí za prítomnosti zákazníka a výboru zloženého jedného zástupcu miestneho poľovníckeho klubu a jedného zástupcu obchodníka. Protokol slúži ako doklad na vyvezenie trofejí mimo krajiny lovu ak sa je možné vyvieť v zmysle zákona trofej okamžite.

6. Cestujúci berie na vedomie, že v prípade nevyužitia niektorých služieb alebo ich časti z dôvodov na strane cestujúceho alebo z dôvodov, za ktoré obchodník nenesie zodpovednosť̌, cestujúci nemá́ nárok na zľavu z ceny zájazdu.

7. Cena zájazdu je kalkulovaná́ na osobu ubytovanú́ spravidla v izbe pre dve osoby, ak nie je v popise zájazdu uvedené inak t.j. v prípade, ak nebude možné́ cestujúceho doubytovať v izbe pre dve alebo prípadne viac osôb, cestujúci je povinný́ uhradiť̌ doplatok za vlastnú́ izbu na základe vyčíslenia a výzvy na úhradu zaslanej cestujúcemu najneskôr v lehote 60 dní pred zájazdom.

8. Cestujúci výslovne berie na vedomie, že letenka, ktorá́ bude zabezpečená́ v rámci ceny zájazdu je spravidla letenkou typu economy class v najnižšej cenovej kategórii. Letiskové́ poplatky nie sú zahrnuté́ v cene zájazdu, sú však povinným doplatkom. Suma za letiskové́ poplatky sa môže meniť̌ a ich výška závisí́ výhradne od politiky leteckých spoločností, na ktorú́ obchodník nemá́ nijaký́ dosah. Predpokladaná́ výška letiskových poplatkov je uvádzaná́ v cenovej ponuke alebo zmluve o zájazde.

9. Obchodník je oprávnený jednostranným úkonom zvýšiť cenu zájazdu podľa podmienok dohodnutých v čl. VII ods. 3 a nasl. týchto VOP.

10. Obchodník má právo na zaplatenie celkovej ceny zájazdu pred začatím poskytovania služieb cestovného ruchu. Cestujúci má nárok na poskytnutie služieb cestovného ruchu až po zaplatení celkovej ceny zájazdu. V prípade nezaplatenia celkovej ceny zájazdu riadne a včas v súlade s platobnými podmienkami, je obchodník oprávnený od zmluvy odstúpiť.

11. Cestujúci nemá nárok na vrátenie zaplatenej ceny za zájazd z dôvodu neúspešného lovu.

 

Článok VI

Platobné podmienky

1. Cestujúci je povinný zaplatiť 50% ceny zájazdu do 3 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy o zájazde, ak nie je medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak. Pokiaľ cestujúci nezaplatí prvá časť ceny zájazdu najneskôr do 3 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy má sa za to, že obe zmluvné strany od tejto zmluvy odstúpili a tá sa od počiatku zrušuje. Zvyšnú časť ceny zájazdu, vrátane všetkých povinných platieb a súm, ktoré nie sú zahrnuté v zmluve o zájazde, zaplatí cestujúci najneskôr 60 dní pred začatím zájazdu. Ak je zmluva o zájazde uzatvorená v lehote kratšej ako 60 dní pred začatím zájazdu, zaplatí́ cestujúci cenu zájazdu t. j. vrátane všetkých povinných platieb, ktoré nie sú zahrnuté́ v cene zájazdu podľa zmluvy o zájazde, najneskôr do 3 pracovných dní od uzavretia zmluvy o zájazde, ak nie je medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak. Náklady na poistenie, príp. iné platby platené prostredníctvom obchodníka, je cestujúci povinný zaplatiť v lehote do 3 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy o zájazde, príp. iný termín dohodnutý medzi zmluvnými stranami.

2. Cestujúci vykoná platbu bankovým prevodom na účet obchodníka podľa platobných podmienok zaslaných obchodníkom.

3. Cena sa považuje za zaplatenú okamihom pripísania finančných prostriedkov na bankový účet obchodníka.

 

Článok VII

Podmienky zájazdy

1. Základný program zájazdu je popísaný v ponukovom katalógu, na web stránke obchodníka a v individuálnej ponuke zhotovenej obchodníkom podľa požiadaviek cestujúceho. Podrobnejší program bude cestujúcemu zaslaný pred začiatkom zájazdu. Program vyplýva z posledných známych informácií obchodníka o love a jeho priebehu v súvislosti so špecifikami a možnosťami zvolenej destinácie. Cestujúci berie na vedomie, že program nie je možné meniť podľa individuálnych požiadaviek cestujúceho. Cestujúci je povinný dodržiavať harmonogram programu, organizačné pokyny, termíny zrazov, odchodov a pokyny sprievodcu, resp. iného sprievodného personálu.

2. Pokiaľ cestujúci nerešpektuje program a harmonogram zájazdu, ohrozí program, bezpečnosť alebo priebeh zájazdu, preukázateľne obťažuje ostatných cestujúcich alebo iným spôsobom koná v rozpore s tými VOP či platnými právnymi predpismi SR a danej krajiny, môže byť zo zájazdu vylúčený. V prípade vylúčenia nemá cestujúci nárok na vrátenie ceny zájazdu ani jej alikvotnej časti, je povinný sa dopraviť domov na vlastné náklady a nahradiť škodu, ktorú tým spôsobil.

3. Obchodník si vzhľadom na osobitý charakter loveckých zájazdov vyhradzuje právo zmeniť program zájazdu s ohľadom na momentálny zdravotný, fyzický či psychický stav cestujúceho, nepriaznivým prírodným, politickým či bezpečnostným podmienkam a iným nepredvídateľným okolnostiam. Vzhľadom na uvedené cestujúci súhlasí s tým, že obchodník je za uvedených okolností oprávnený zmeniť trasu zájazdu, časť zájazdu, program zájazdu a jeho harmonogram. Cestujúci berie na vedomie, že takáto zmena programu si môže vyžadovať vynaloženie dodatočných nákladov, ktoré sa cestujúci zaväzuje zaplatiť. Ide najmä, nie však výlučne, o úhradu ceny leteniek s cieľom zachovania ďalšieho priebehu zájazdu, resp. návratu domov v prípade, ak je v súvislosti s neodvrátiteľnou a mimoriadnou okolnosťou (napr. vojna, teroristický útok, povstanie, štrajky, zemetrasenie, iné́ živelné́ pohromy, šírenie nákazlivej choroby, rozhodnutie štátnych orgánov, zastupiteľských úradov a to napr. v súvislosti s udelením resp. neudelením víz a pod., alebo iné́ ohrozenie bezpečnosti, zdravia alebo života cestujúceho) alebo ak je pôvodne plánovaná́ trasa zájazdu nepriechodná. V prípade neakceptovania zmeny zájazdu sa cestujúci zaväzuje zaplatiť s tým súvisiace náklady, pričom je oprávnený sa od zájazdu oddeliť a dopraviť domov na vlastné náklady, pričom nevzniká mu nárok na vrátenie ceny zájazdu ani jej alikvotnej časti.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že vzhľadom na osobitý charakter loveckých zájazdov sa za podstatnú zmenu podmienok zmluvy nepovažuje

 1. zmena programu podľa ods. 3 tohto článku,
 2. zmena ubytovacieho zariadenia v rámci rovnakej alebo vyššej kategórie z dôvodov, za ktoré obchodník nezodpovedá, príp. z dôvodov vyššej moci,
 3. zmena miesta nástupu, výstupu, miesta a času odletu alebo príletu,
 4. zmena spôsobu prepravy a vady prepravy.

5. Cestujúci berie na vedomie, že za vykonávanie akýchkoľvek športových alebo iných fakultatívnych aktivít počas zájazdu nesie zodpovednosť výlučne on a vykonáva ich na vlastné náklady.

Preprava a batožina

6. Obchodník zabezpečuje prepravu osôb a batožiny rôznymi dopravnými prostriedkami, ale aj zvieratami s ohľadom na ich dostupnosť a osobitosť danej krajiny a loveckého zájazdu. Podrobnosti o každom druhu prepravy nájde cestujúci v ponukovom katalógu, na web stránke a v zaslaných dokumentoch.

7. Vzhľadom na osobitosť loveckého zájazdu cestujúci berie na vedomie a súhlasí s možnou zmenou termínu odletu/príletu a +-2 dni, ktorá závisí od aktuálneho letového poriadku danej leteckej spoločnosti.

8. V prípade odletu/príletu z letiska Schwechat alebo Budapešť je doprava na a z letiska zabezpečená obchodníkom za cenu uvedenú v zmluve o zájazde. Pokiaľ si dopravu na letisko a z letiska cestujúci zabezpečuje individuálne, koná tak na vlastné náklady a zodpovednosť.

9. Cestujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že zájazd môže byť vzhľadom na osobitosti loveckého zájazdu, z dôvodu vyššej moci alebo z technických príčin predĺžený príp. skrátený o +-2 dni.

10. Obchodník nenesie zodpovednosť sa prípadné vady prepravy, ako napr. meškanie, vynechanie spojov, poruchy a pod., ako ani za následky z toho plynúce. Výška náhrady škody ako i všetky ostatné nároky, súvisiace s leteckou dopravou sa riadia príslušnými predpismi platnými pre leteckú́ dopravu (najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004/ES) a za časové́ posuny začiatku a konca čerpania služieb, ako aj za služby nevyčerpané́ z dôvodu meškania dopravy nenesie HEMING zodpovednosť̌, a preto neposkytuje finančnú́ ani žiadnu inú́ náhradu.

11. Pokiaľ si cestujúci zabezpečuje prepravu samostatne, je povinný o tom vopred informovať obchodníka, pričom zabezpečuje si ju na vlastné náklady a zodpovednosť. V prípade zmeny programu zájazdu obchodník nenesie zodpovednosť za prípadné zvýšenie nákladov súvisiacimi so zabezpečením individuálnej dopravy.

12. Cestujúci je povinný riadiť sa váhovými obmedzeniami batožiny stanovenými v podmienkach danej leteckej alebo prepravnej spoločnosti. O týchto podmienkach informuje cestujúceho obchodník. V prípade nedodržania týchto podmienok je cestujúci povinný zaplatiť dodatočné náklady s tým súvisiace.

Cestovné doklady

13. Cestujúci berie na vedomie, že údaje zadané v objednávke a zmluve o zájazde musia byť totožné s údajmi uvedenými v cestovnom doklade, ktorým sa bude počas zájazdu legitimovať, v opačnom prípade cestujúci zodpovedá za škodu a zaväzuje sa uhradiť náklady s tým súvisiace.

14. Cestujúci je povinný si zabezpečiť všetky víza, vstupné povolenia a iné povinné doklady pre vstup a zotrvanie vo všetkých krajinách v rámci zájazdu na vlastné náklady a zodpovednosť, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

15. Obchodník v prípade záujmu cestujúceho zabezpečí podanie žiadosti o udelenie vstupného povolenia na náklady cestujúceho. V tomto prípade je cestujúci povinný v stanovenej lehote, najmenej 3 mesiace pred zájazdom, poskytnúť̌ obchodníkovi všetky potrebné podklady, a to najmä pas, platný́ po skončení́ zájazdu ešte najmenej 6 mesiacov. Cestujúci inej štátnej príslušnosti ako SR je povinný́ overiť si vízovú́ povinnosť̌ do všetkých navštívených krajín v rámci zájazdu a a zabezpečiť si vstupné povolenie na vlastné náklady a zodpovednosť̌.

Ubytovanie

16. Cestujúci je obvykle ubytovaný v hoteloch strednej a vyššej kategórie, avšak vzhľadom na osobitý charakter loveckých zájazdov cestujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že môže byť ubytovaný aj v ubytovacom zariadení nižšej kategórie.

Strava

17. Obchodník zabezpečuje stravu iba v prípadoch, ak je to vyslovené uvedené v zmluve o zájazde.

 

Článok VIII

Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Obchodník je povinný:

 1. zabezpečovať po celý čas prevádzkovania cestovnej kancelárie ochranu pre prípad úpadku a poskytnúť cestujúcemu informácie o ochrane pre prípad úpadku,
 2. obstarať zájazd podľa podmienok uvedených v zmluve o zájazde a v týchto VOP,
 3. presne informovať cestujúceho o všetkých skutočnostiach súvisiacich so zájazdom, ktoré sú mu známe,
 4. v prípade sprostredkovania zájazdu informovať cestujúceho, pre ktorého obchodníka je predaj zájazdu sprostredkovaný,
 5. v dostatočnom časovom predstihu pre začatím zájazdu poskytnúť cestujúcemu informácie a dokumenty týkajúce sa zájazdu, ktoré nie sú uvedené v tejto zmluve ani na jeho web stránke, najmä potvrdenia, poukážky, cestovné lístky, vstupenky a pod., a to elektronickou poštou zaslanou na poskytnutý email; V prípade viacero osôb na strane cestujúceho sa tieto informácie a dokumenty zasielajú len jednému cestujúcemu, pričom tento je povinný informovať ostatných cestujúcich,
 6. písomne poveriť zástupcu, na ktorého sa môže cestujúci v ťažkostiach v priebehu celého zájazdu obrátiť so žiadosťou o pomoc a ktorý je oprávnený prijímať a vybavovať reklamácie cestujúceho počas zájazdu,
 7. pri zrušení termínu zájazdu poskytnúť cestujúcemu náhradný termín alebo mu vrátiť zaplatené finančné prostriedky do 14 dní odo dňa odoslania oznámenia o zrušení termínu zájazdu alebo odmietnutia náhradného termínu zájazdu,

2. Obchodník má právo:

 1. na odstúpenie od zmluvy v prípadoch vyplývajúcich z týchto VOP a zo zákona o zájazdoch,
 2. nevrátiť platbu za zájazd cestujúcemu, ktorý sa nedostaví v určenom čase na určené miesto odchodu na zájazd alebo, ktorý sa nebude môcť zúčastniť zájazdu z dôvodu neplatnosti a nekompletnosti cestovných dokladov,
 3. na úhradu všetkých nákladov, ktoré zavinením cestujúceho vzniknú v súvislosti nedodržaním týchto VOP alebo porušením povinností vyplývajúcich zo zákona o zájazdoch,
 4. na zmenu termínu, prípadne na zrušenie zájazdu v prípade nenaplnenia minimálneho počtu účastníkov zájazdu, o ktorom bol vopred cestujúci informovaný, a to 7 dní pred plánovaným dňom uskutočnenia,
 5. na zmenu termínu, prípadne zrušenie zájazdu v prípade nepredvídateľných a neobvyklých okolností, ktoré by mohli ohroziť zdravie a bezpečnosť účastníkov zájazdu, ako sú mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky napr.: povodne, smršte, snehové kalamity, prírodné katastrofy, živelné pohromy, vojnové konflikty, teroristické útoky, politické nepokoje a pod.,
 6. požadovať od cestujúceho zaplatenie storno poplatku, ak naň podľa týchto obchodných podmienok vznikol obchodníkovi nárok,
 7. zmeniť trasu, miesto a čas odchodu, ak si to prevádzkové alebo iné dôvody vyžadujú.

3. Obchodník si vyhradzuje právo vylúčiť cestujúceho zo zájazdu a/alebo lovu pokiaľ porušil povinnosti vyplývajúce mu z týchto VOP, všeobecne záväzných právnych predpisov SR a danej krajiny, zo zákona o poľovníctve a iných záväzných predpisov a podmienok týkajúcich sa lovu alebo ak je to nevyhnutné pre zabezpečenie bezpečnosti počas zájazdu alebo s ohľadom na lov. V prípade vylúčenia cestujúceho zo zájazdu alebo lovu, nemá cestujúci nárok na vrátenie zaplatenej ceny za zájazd ani jej alikvotnej časti a je povinný dopraviť sa domov na vlastné náklady a zodpovednosť.

4. Cestujúci je povinný:

 1. zaplatiť cenu zájazdu riadne a včas,
 2. plniť povinnosti vyplývajúce mu zo zákona o zájazdoch a v prípade účasti na zájazde, predmetom ktorého je aj poľovanie, dodržiavať povinnosti vyplývajúce mu zo zákona o poľovníctve a iných relevantných právnych predpisov,
 3. uvádzať pravdivé a úplné údaje nevyhnutné k uzatvoreniu s plneniu zmluvy, bez zbytočného odkladu oznámiť obchodníkovi akúkoľvek zmenu týchto údajov a predložiť mu prípadné ďalšie doklady potrebné na riadne poskytnutie dohodnutých služieb, napr.: pozvanie k lovu (ak nie je zabezpečené obchodníkom), žiadosť o udelenie víz, poľovný lístok, zbrojný preukaz a iné,
 4. oznámiť obchodníkovi všetky zmeny týkajúce sa zájazdu bez zbytočného odkladu,
 5. poskytnúť obchodníkovi potrebné súčinnosť pri zabezpečení zájazdu,
 6. upozorniť včas, ešte pred uzatvorením zmluvy o zájazde, inú štátnu príslušnosť ako SR,
 7. dostaviť sa na miesto odchodu na zájazd v stanovenom čase a s platnými cestovnými dokladmi a v prípade potreby aj s platnými vstupnými vízami a všetkými potrebnými dokladmi, ktoré sú nevyhnutné pre uskutočnenie zájazdu,
 8. v prípade potreby si v dostatočnom časovom predstihu zabezpečiť platné vstupné víza, cestovné doklady, zbrojný preukaz a iné doklady potrebné k účasti na zájazde,
 9. splniť povinnosť očkovania, resp. ďalšie zdravotné formality pri cestách do krajín u ktorých to vyžadujú medzinárodné zdravotnícke predpisy,
 10. riadiť sa počas zájazdu pokynmi sprievodku, povereného zástupcu alebo inej sprievodnej osoby, dodržiavať program zájazdu,
 11. po celý čas zájazdu dodržiavať̌ colné, pasové́, dopravné, bezpečnostné́, zdravotné, hygienické́ a iné́ právne predpisy štátov do ktorých cestuje,
 12. zdržať sa takého konania a správania, ktoré obmedzuje, ohrozuje a poškodzuje ostatných cestujúcich alebo tretie osoby, ich majetok alebo zdravie; v prípade porušenia tejto povinnosti môže byť taký cestujúci okamžite vylúčený zo zájazdu bez nároku na akúkoľvek náhradu.
 13. uhradiť škodu, ktorú svojim správaním a konaním spôsobil,
 14. počas prepravy používať poskytnutý bezpečnostný pás a nekonzumovať horúce jedlá alebo nápoje.

5. V prípade účasti cestujúceho na poľovačke, je každý cestujúci povinný mať uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone práva poľovníctva a mať platný zbrojný preukaz a poľovný lístok. V prípade záujmu, obchodník sprostredkuje uzatvorenie poistenia.

6. Cestujúci má právo:

 1. zúčastniť sa na zájazde podľa zmluvy a týchto VOP,
 2. na poskytnutie služieb podľa zmluvy a týchto VOP,
 3. na odstúpenie od zmluvy podľa podmienok vyplývajúcich z týchto VOP.

Cestujúci berie na vedomie, že obchodník negarantuje úspešný výsledok lovu ak tomu v konkrétnej ponuke nie je uvedené inak.

 

Článok IX

Zmena zmluvy

Postúpenie zmluvy o zájazde

1. Pred začatím zájazdu môže cestujúci na trvanlivom nosiči oznámiť obchodníkovi, že zájazdu sa namiesto neho zúčastní iná osoba, ktorá spĺňa všetky dohodnuté podmienky účasti na zájazde; súhlas tretej osoby s postúpením zmluvy o zájazde musí byť súčasťou tohto oznámenia. Zmena cestujúceho je voči obchodníkovi účinná, ak bolo oznámenie o postúpení zmluvy o zájazde podľa prvej vety doručené cestovnej kancelárii v primeranej lehote, najneskôr však sedem dní pred začatím zájazdu, ak sa zmluvné strany nedohodli na kratšej lehote; dňom doručenia oznámenia sa osoba uvedená v oznámení stáva cestujúcim.

2. Pôvodný cestujúci a nový cestujúci spoločne a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie zvyšku ceny zájazdu a všetkých poplatkov, príplatkov a iných nákladov, ktoré vzniknú v súvislosti so zmenou cestujúceho a o ktorých ich obchodník informuje. Poplatky, príplatky a iné náklady podľa prvej vety nesmú byť neprimerané a nesmú presiahnuť skutočné náklady, ktoré vznikli obchodníkovi v dôsledku postúpenia zmluvy o zájazde.

Zmena ceny zájazdu

3. Zmluvné strany sa dohodli, že obchodník je oprávnený jednostranným úkonom zvýšiť cenu zájazdu ako priamy dôsledok zmien týkajúcich sa:

 • ceny prepravy cestujúcich vyplývajúcej zo zmien cien pohonných látok alebo iných zdrojov energie, pričom v takom prípade bude cena zájazdu zvýšená o hodnotu zvýšenia ceny prepravy, pri porovnaní ceny prepravy pri uzavretí zmluvy o zájazde s cenou prepravy ku dňu začatia zájazdu,
 • výšky daní alebo poplatkov za služby cestovného ruchu tvoriace zájazd účtovaných treťou osobou, ktorá nie je priamym poskytovateľom služieb cestovného ruchu tvoriacich zájazd, vrátane miestnej dane za ubytovanie, letiskových poplatkov a prístavných poplatkov alebo poplatkov za nástup alebo výstup na letiskách a v prístavoch, pričom v takom prípade bude cena zájazdu zvýšená o hodnotu zvýšenia týchto daní a poplatkov pri porovnaní výšky týchto daní a poplatok pri uzavretí zmluvy o zájazde s výškou týchto daní a poplatkov ku dňu začatia zájazdu,
 • výmenných kurzov mien týkajúcich sa zájazdu, pričom v takom prípade bude cena zájazdu zvýšená o hodnotu posilnenia kurzu takejto meny voči EUR pri porovnaní hodnoty tohto kurzu pri uzavretí zmluvy o zájazde s hodnotou tohto kurzu ku dňu začatia zájazdu.

4. Jednoznačne a zrozumiteľne formulované oznámenie o zvýšení ceny zájazdu na trvanlivom nosiči spolu s odôvodnením a výpočtom zvýšenia ceny zájazdu musí byť cestujúcemu preukázateľne odoslané najneskôr 20 dní pred začatím zájazdu, inak obchodníkovi nevznikne právo na zaplatenie rozdielu v cene zájazdu.

5. Zmluvné strany sa dohodli, že cestujúci má právo na zníženie ceny zájazdu zodpovedajúce zníženiu nákladov uvedených v odseku 3 tohto článku, ku ktorému došlo od uzatvorenia zmluvy o zájazde do začatia zájazdu. Obchodník poskytne cestujúcemu pri znížení ceny podľa odseku 1 rozdiel medzi pôvodnou cenou zájazdu a zníženou cenou zájazdu po odpočítaní skutočných nákladov, ktoré vznikli obchodníkovi v súvislosti so zmenou ceny zájazdu. Na žiadosť cestujúceho obchodník poskytne potvrdenie o týchto skutočných nákladoch.

6. V prípade zvýšenia ceny zájazdu o viac ako 8% postupujú zmluvné strany v súlade s ust. VIII týchto VOP.

Zmena iných podmienok zmluvy o zájazde

7. Obchodník si vyhradzuje právo zmeniť pred začatím zájazdu iné podmienky zmluvy o zájazde ako aj cenu podľa predchádzajúceho ustanovenia pokiaľ je zmena zanedbateľná. O zmene obchodník informuje cestujúceho jednoznačným, zrozumiteľným a určitým spôsobom na trvanlivom nosiči. Za zanedbateľnú zmenu podmienok zmluvy o zájazde sa považuje zmena miesta a ubytovacieho objektu za podmienky, ak je zabezpečené náhradné ubytovanie minimálne rovnakej a vyššej kategórie a v podobnej oblasti, zmena poradia navštívených miest, zmena dopravy z dopravných, bezpečnostných, alebo iných operatívnych dôvodov, zmena miesta odchodu a príchodu za podmienky, že je zabezpečená bezplatná doprava z/na pôvodné miesto;

8. Ak je obchodník pred začatím zájazdu nútení podstatne zmeniť niektorý zo základných znakov služieb cestovného ruchu uvedených v § 14 ods. 2 písm. a) zákona o zájazdoch alebo nemôže splniť osobitné požiadavky cestujúceho, s ktorými obchodník vopred súhlasil alebo navrhuje zvýšiť cenu zájazdu o viac ako 8 percent navrhne cestujúcemu zmenu zmluvy o zájazde. V tomto prípade obchodník bezodkladne informuje cestujúceho jednoznačným, zrozumiteľným a určitým spôsobom na trvanlivom nosiči o navrhovaných zmenách a o ich vplyve na cenu zájazdu a práve cestujúceho navrhované zmeny v určenej primeranej lehote prijať alebo odstúpiť od zmluvy o zájazde bez zaplatenia odstupného. Pokiaľ cestujúci v lehote neprijme navrhované zmeny zmluvy o zájazde, zmluva o zájazde zanikne.

9. Obchodník môže cestujúcemu, ktorý odstúpil od zmluvy o zájazde podľa odseku 3 písm. b), ponúknuť náhradný zájazd, ak je to možné v rovnakej alebo vyššej kvalite ako pôvodný zájazd. Ak cestujúci odstúpi od zmluvy o zájazde podľa odseku 3 písm. b) a neprijme ponuku náhradného zájazdu podľa predchádzajúcej vety, obchodník je povinný vrátiť cestujúcemu všetky platby uskutočnené cestujúcim alebo v jeho mene bezodkladne, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy o zájazde.

10. Pokiaľ cestujúci akceptuje zmenu zájazdu, budú zaplatené finančné prostriedky použité na úhradu nového zájazdu. Ak bude cena nového zájazdu vyššia, cestujúci cenu doplatí najneskôr 30 dní pred začiatkom zájazdu. Ak bude cena nového zájazdu nižšia, cestujúci má právo na primerané zníženie ceny zájazdu.

11. Počas čerpania služieb je obchodník oprávnený vykonať zmeny programu zájazdu a poskytovaných služieb cestovného ruchu, ak z objektívnych dôvodov, zásahov vyššej moci, rozhodnutia štátnych a iných príslušných orgánov alebo mimoriadnych okolností, ktoré obchodník nemá možnosť ovplyvniť a predvídať, nie je možné pôvodný program zájazdu a služby zabezpečiť, obchodník je povinný zabezpečiť náhradný program alebo služby porovnateľnom rozsahu a kvalite. Pokiaľ obchodník zabezpečí náhradný program alebo služby minimálne na porovnateľnej úrovni, nemá cestujúci v súvislosti so zmenou žiadne nároky, ako napr. požadovať zľavu z ceny zájazdu.

12. Obchodník nie je zodpovedný za následky v prípade zmeny programu alebo služieb, ktoré vznikli v súvislosti s udalosťou, ktorú nebolo možné ani pri vynaložení všetkého úsilia predvídať ani jej zabrániť.

13. Pokiaľ si cestujúci počas zájazdu objedná od obchodníka ďalšie služby, je povinný za nich zaplatiť dohodnutú cenu.

14. Cestujúci berie na vedomie, že z dôvodu nepredvídateľných okolností, ktoré obchodník nevie ovplyvniť, môže dôjsť k posunu v programe, najmä z dôvodu meškania alebo zrušenia letu alebo meškania iného dopravného prostriedku.

 

Článok X

Odstúpenie od zmluvy

1. Cestujúci má právo odstúpiť od zmluvy kedykoľvek pred začatím zájazdu, a to písomným oznámením zaslaným obchodníkovi e-mailom alebo poštou. V prípade odstúpenia od zmluvy cestujúcim si zmluvné strany dohodli odstupné, ktorého výška zohľadňuje čas odstúpenia od zmluvy o zájazde pred začatím zájazdu, predpokladané zníženie nákladov v dôsledku neposkytnutia služieb cestovného ruchu tvoriacich zájazd cestujúcemu a predpokladaný príjem z náhradného predaja služieb cestovného ruchu. Odstupné je povinný zaplatiť každý jeden cestujúci bez ohľadu na vek a počet osôb na strane cestujúceho, pričom výška odstupného je nasledovná:

 • v prípade odstúpenia od zmluvy v lehote 50 a viac dní pred termínom začatia zájazdu cestujúci zaplatí 50% ceny zájazdu,
 • v prípade odstúpenia od zmluvy v lehote od 49 do 40 dní pred termínom začatia zájazdu cestujúci zaplatí 60% ceny zájazdu,
 • v prípade odstúpenia od zmluvy v lehote od 39 do 30 dní pred termínom začatia zájazdu cestujúci zaplatí 80% ceny zájazdu,
 • v prípade odstúpenia od zmluvy v lehote od 29 do 15 dní pred termínom začatia zájazdu cestujúci zaplatí í0% ceny zájazdu,
 • v prípade odstúpenia od zmluvy v lehote od 15 do 0 dní pred termínom začatia zájazdu cestujúci zaplatí 100% ceny zájazdu.

2. V prípade odstúpenia od zmluvy sa nevracia poplatok za cestovné poistenie.

3. Obchodník je oprávnený jednostranným právnym úkonom započítať jeho nárok na zaplatenie odstupného so zálohou a/alebo zaplatenou cenou zájazdu prijatou od cestujúceho.

4. Pokiaľ odstúpi od zmluvy cestujúci v prípade, že na strane cestujúceho je viac osôb, je tento cestujúci povinný zaplatiť spolu s odstupným aj prípadné ďalšie poplatky, ktoré vznikli v súvislosti s jeho odstúpením (napr. poplatok za jednolôžkovú izbu, doplatok za viackapacitné ubytovanie a pod.) , ak sa zmluvné strany nedohodli inak.

5. Pokiaľ cestujúce nenastúpi na zájazd alebo nezačne čerpať služby poskytované obchodníkom z akéhokoľvek dôvodu, nemá nárok na vrátenie zaplatených finančných prostriedkov, ani ich alikvotnú časť.

6. Obchodník môže pred začatím zájazdu odstúpiť od zmluvy bez povinnosti nahradiť škodu cestujúcemu spôsobenú týmto odstúpením, výlučne ak

a, počet účastníkov zájazdu je nižší ako minimálny počet účastníkov požadovaný podľa zmluvy o zájazde a obchodník odstúpi od zmluvy o zájazde v lehote určenej v zmluve o zájazde, najneskôr však

  • 20 dní pred začatím zájazdu, ak ide o cestu, ktorá trvá dlhšie ako 6 dní,
  • 7 dní pred začatím zájazdu, ak ide o cestu, ktorá trvá od 2 dní do 6 dní,
  • 48 hodín pred začatím zájazdu, ak ide o cesty, ktoré trvajú menej ako 2 dni, alebo

b, neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti bránia obchodníkovi plniť zmluvu o zájazde a obchodník oznámi cestujúcemu odstúpenie od zmluvy o zájazde bezodkladne pred začatím zájazdu.

7. Pri odstúpení od zmluvy o zájazde je obchodník povinný vrátiť cestujúcemu všetky platby, ktoré od neho alebo v jeho mene prijal na základe zmluvy o zájazde alebo v súvislosti s ňou bezodkladne, najneskôr však do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy o zájazde alebo odstúpenia obchodníka od zmluvy o zájazde. Ustanovenie od. 3 tohto článku tým nie je dotknuté.

 

Článok XI

Zodpovednosť za poskytovanie zájazdu

1. Obchodník zodpovedá za porušenie zmluvy o zájazde, a to aj vtedy, ak majú povinnosti iní poskytovatelia služieb cestovného ruchu poskytovaných v rámci zájazdu (ďalej len „porušenie zmluvy o zájazde“).

2. Ak niektorá zo služieb cestovného ruchu nie je poskytnutá v súlade so zmluvou o zájazde, zákonom o zájazdoch alebo ak nemá vlastnosti, ktoré cestujúci s ohľadom na ponuku a zvyklosti dôvodne očakával, cestujúci je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť obchodníkovi alebo jeho poverenému zástupcovi. Písomné oznámenie môže cestujúci zaslať poštou do sídla obchodníka alebo elektronickou poštou na zadaný email. Pokiaľ cestujúci zašle oznámenie prostredníctvom povereného zástupcu, považuje sa za deň prijatia oznámenia deň, kedy bolo oznámenie doručené obchodníkovi.

3. Obchodník je povinný v primeranej lehote určenej cestujúcim vykonať nápravu uvedením služby cestovného ruchu do súladu so zmluvou o zájazde, zákonom o zájazdoch alebo s dôvodným očakávaním cestujúceho, ak je to vzhľadom na okolnosti možné alebo ak to nespôsobí obchodníkovi neprimerané náklady vzhľadom na rozsah porušenia zmluvy o zájazde a hodnotu dotknutých služieb cestovného ruchu. Určenie tejto lehoty nie je potrebné, ak obchodník oznámi cestujúcemu, že nápravu nevykoná, alebo ak náprava neznesie odklad vzhľadom na osobitný záujem cestujúceho.

4. Ak obchodník nevykoná nápravu podľa predchádzajúceho odseku, ponúkne cestujúcemu náhradné služby cestovného ruchu aj vtedy, ak návrat cestujúceho na miesto odchodu nie je zabezpečený podľa zmluvy o zájazde, pričom tieto náhradné služby cestovného ruchu musia byť

 1. rovnakej kvality alebo vyššej kvality, ako je uvedená v zmluve o zájazde, bez dodatočných nákladov pre cestujúceho, alebo
 2. nižšej kvality, ako je uvedená v zmluve o zájazde, s ponukou primeranej zľavy z ceny týchto služieb cestovného ruchu.

5. Cestujúci môže odmietnuť náhradné služby cestovného ruchu ponúknuté obchodníkom, ak tieto nie sú porovnateľné so službami cestovného ruchu uvedenými v zmluve o zájazde alebo ponúknutá zľava z ceny zájazdu za služby cestovného ruchu nižšej kvality nie je primeraná. Ak poskytnutie náhradných služieb cestovného ruchu cestujúci odmietne alebo tieto náhradné služby cestovného ruchu nemôže z objektívnych dôvodov prijať, cestujúci pokračuje v užívaní služieb cestovného ruchu, ktoré sú predmetom oznámenia a obchodník poskytne cestujúcemu primeranú zľavu z ceny zájazdu za služby cestovného ruchu, ktoré boli predmetom tohto oznámenia.

6. Ak obchodník nevykoná nápravu podľa odseku 3 ani nezabezpečí cestujúcemu náhradné služby cestovného ruchu podľa odseku 4, cestujúci má právo

 1. vykonať nápravu sám a požadovať od obchodníka náhradu účelne vynaložených nákladov s tým spojených,
 2. odstúpiť od zmluvy o zájazde bez zaplatenia odstupného a požadovať primeranú zľavu z ceny zájazdu za služby cestovného ruchu, ktoré neboli poskytnuté riadne a včas, ak ide o podstatné porušenie zmluvy o zájazde.

7. Cestujúci má právo uplatniť reklamáciu zájazdu do dvoch rokov od skončenia zájazdu, alebo ak sa zájazd neuskutočnil, odo dňa, keď sa mal zájazd skončiť podľa zmluvy o zájazde. Ak je to možné, cestujúci pri uplatnení reklamácie priloží písomný záznam podľa § 22 ods. 8 zákona o zájazdoch.

8. Cestujúci má právo na primeranú zľavu podľa odseku 4 písm. b), odseku 5 alebo odseku 6. tohto článku. Ak obchodník nepreukáže, že porušenie zmluvy o zájazde spôsobil cestujúci, je povinný cestujúcemu do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie vrátiť časť ceny podľa prvej vety s prihliadnutím na závažnosť a čas trvania porušenia zmluvy o zájazde; tým nie je dotknuté právo cestujúceho požadovať náhradu škody podľa § 23 zákona o zájazdoch.

9. Ak je súčasťou zájazdu aj preprava cestujúceho, obchodník v prípadoch podľa odseku 6 a odseku 6 písm. b) tohto článku zabezpečí repatriáciu porovnateľnou prepravou, a to bezodkladne a bez dodatočných nákladov pre cestujúceho.

10. Ak v dôsledku neodvrátiteľných a mimoriadnych okolností nie je možné zabezpečiť návrat cestujúceho podľa zmluvy o zájazde, obchodník uhrádza náklady na potrebné ubytovanie, ak je to možné rovnakej kategórie a triedy, v trvaní najviac troch nocí na jedného cestujúceho. Ak sú v osobitných predpisoch o právach cestujúcich platných pre príslušné dopravné prostriedky na návrat cestujúceho ustanovené dlhšie lehoty, uplatňujú sa tieto dlhšie lehoty.

11. Obmedzenie nákladov na ubytovanie podľa odseku 10 sa nevzťahuje na osoby so zníženou pohyblivosťou a osoby, ktoré ich sprevádzajú, tehotné ženy, maloletých bez sprievodu alebo osoby, ktoré potrebujú osobitnú lekársku starostlivosť, ak bol obchodník o ich osobitných potrebách informovaný najmenej 48 hodín pred začatím zájazdu.

12. Obchodník sa nemôže odvolávať na neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti na účely obmedzenia zodpovednosti uhradiť náklady na ubytovanie podľa odseku 10 tohto článku, ak sa na tieto okolnosti nemôže odvolávať príslušný poskytovateľ prepravy.

13. Obchodník je povinný poskytnúť primeranú pomoc cestujúcemu v ťažkostiach bezodkladne, a to aj za okolností uvedených v § 22 ods. 12 zákona o zájazdoch, najmä poskytnutím

14. vhodných informácií o službách zdravotnej starostlivosti, miestnych orgánoch a zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky;

15. pomoci cestujúcemu s komunikáciou na diaľku a s nájdením náhradného riešenia problému.

16. Ak sa cestujúci ocitne v ťažkostiach v dôsledku svojho zavineného konania, alebo svojej nedbanlivosti, obchodník je oprávnený požadovať od cestujúceho za poskytnutú pomoc úhradu. Výška úhrady zodpovedá výške skutočných nákladov, ktoré vznikli obchodníkovi poskytnutím pomoci cestujúcemu.

17. Vybavenie reklamácie prebieha v súlade s platnou legislatívou SR. Obchodník je povinný určiť spôsob vybavenia riadne uplatnenej reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa jej uplatnenia.

 

Článok XII

Náhrada škody

1. Cestujúci má okrem práva na primeranú zľavu podľa § 22 ods. 5 písm. b), ods. 6 alebo ods. 7 zákona o zájazdoch aj právo na primeranú náhradu majetkovej škody a tiež právo na primeranú nemajetkovú ujmu, ktorá mu vznikla v dôsledku podstatného porušenia zmluvy o zájazde, za ktoré zodpovedá obchodník; náhradu škody poskytne obchodník cestujúcemu bezodkladne.

2. Obchodník sa môže zbaviť zodpovednosti za škodu len vtedy, ak preukáže, že porušenie zmluvy o zájazde bolo spôsobené

 1. cestujúcim,
 2. treťou osobou, ktorá nie je poskytovateľom služieb cestovného ruchu poskytovaných v rámci zájazdu, ak porušenie nebolo možné predvídať ani odvrátiť, alebo
 3. neodvrátiteľnými a mimoriadnymi okolnosťami.

3. Ak medzinárodná zmluva, ktorou je Európska únia viazaná, obmedzí rozsah náhrady škody alebo podmienky, za akých ju má uhradiť poskytovateľ služby cestovného ruchu poskytovanej v rámci zájazdu, rovnaké obmedzenia sa vzťahujú aj na obchodníka. Ak medzinárodná zmluva, ktorou Európska únia nie je viazaná, obmedzí náhradu škody, ktorú má zaplatiť poskytovateľ služby, rovnaké obmedzenia sa vzťahujú aj na obchodníka.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že výška náhrady škody podľa tohto článku nesmie presiahnuť trojnásobok celkovej ceny zájazdu. Dohoda podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na zranenie, úmyselne spôsobenú škodu alebo na škodu spôsobenú z nedbanlivosti.

5. Právo na náhradu škody alebo na primeranú zľavu podľa tohto zákona nemá vplyv na práva cestujúcich podľa osobitných predpisov. Náhrada škody alebo primeraná zľava podľa tohto zákona sa od náhrady škody alebo zníženia ceny na základe osobitných predpisov odpočíta.

6. Obchodník nie je povinný uhradiť cestujúcemu takú nim uplatňovanú škodu a majetkovú ujmu, ktorá je predmetom zmluvnej úpravy poistného krytia na základe zmluvy o cestovnom poistení, a ani tie, ktoré sú z rozsahu poistného krytia vyňaté.

7. Pokiaľ je súčasťou poskytovaných služieb letecká doprava, riadi sa výška náhrady škody výlučne príslušnými predpismi platnými pre leteckú dopravu.

8. Obchodník nenesie žiadnu zodpovednosť za stratu alebo poškodenie batožiny alebo iných vecí počas zájazdu a prepravu.

 

Článok XIII

Riešenie sporov

1. Právne vzťahy, ktoré vzniknú medzi zmluvnými stranami v súvislosti s uzatvorením zmluvného vzťahu sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku sporu je daná právomoc súdom Slovenskej republiky.

3. V prípade vzniku sporu so spotrebiteľom, je spotrebiteľ oprávnený obrátiť sa na obchodníka so žiadosťou o nápravu, ak nie je spotrebiteľ spokojný so spôsobom vybavenia reklamácie alebo ak sa domnieva, že obchodník porušil jeho práva. Žiadosť o nápravu je možné zaslať elektronickou poštou na email: heming@heminghunting.com alebo poštou na adresu obchodníka. Pokiaľ obchodník na žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu niektorému zo subjektov alternatívneho riešenia sporov.

4. Podmienky alternatívneho riešenia sporu upravuje zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov.

5. Spotrebiteľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu na príslušný subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorým je právnická osoba zapísaná v zozname vedenom Ministerstvom vnútra SR alebo Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk).

6. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenie sporov RSO, prevádzkovanou EÚ. Sťažnosť možno podať vyplnením online formulára na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Právo voľby spomedzi subjektov alternatívneho riešenia sporov má spotrebiteľ.

7. Riešenia sporov niektorým zo subjektov alternatívneho riešenia sporov sa môže domáhať len spotrebiteľ. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporov vyplývajúcich zo spotrebiteľských zmlúv uzatvorených na diaľku.

8. Alternatívne riešenie sporov je v zásade bezplatné. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže od spotrebiteľa žiadať poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 eur.

 

Článok XIV

Ochrana osobných údajov

1. Obchodník spracúva osobné údaje Cestujúceho za účelom plnenia zmluvy v súlade s GDPR a zákonom č. 18/2018 Z. z. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

2. Podmienky spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom sú špecifikované na internetovej stránke www.heming.sk v sekcii Ochrana osobných údajov.

 

Článok XV

Záverečné ustanovenia

1. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke www.heming.sk v deň odoslania uzatvorenia zmluvy.

2. Obchodník si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto obchodné podmienky, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo platnej legislatívy.

3. Tieto obchodné podmienky sú vypracované advokátskou kanceláriou Lanikova Group, s.r.o. pre prevádzkovateľa internetového obchodu, pričom sú chránené v zmysle zákona 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších právnych predpisov. Bez súhlasu autora je zakázané toto autorské dielo akýmkoľvek spôsobom použiť, a to najmä, nie však výlučne, kopírovať, zverejňovať, meniť, upravovať, rozširovať a inak zneužívať.

4. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 2.9.2023.