Všeobecné obchodní podmínky

lovecké cestovní kanceláře HEMING s.r.o.

 

Článek I

Obecná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran týkající se poskytování služeb cestovního ruchu, které vyplývají z uzavření smlouvy o zájezdu mezi obchodníkem a cestujícím, příp. objednatelem, jejímž předmětem je pořízení zájezdu (dále jen „smlouva o zájezdu“).

2. Předmětem těchto obchodních podmínek je vymezení práv a povinností smluvních stran vyplývajících ze smlouvy o zájezdu a poskytnutí informací v souladu s § 14 zákona č. 1/2003. 170/2018 Sb. o zájezdech, spojených službách cestovního ruchu, některých podmínkách podnikání v cestovním ruchu ao změně a doplnění některých zákonů (dále jen "zákon o zájezdech") a v souladu s § 3 ods. 1 zákona č . 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů a jiných relevantních právních předpisů.

3. Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány v souladu se:

 • zákonem čís. 170/2018 Sb. o zájezdech, spojených službách cestovního ruchu, některých podmínkách podnikání v cestovním ruchu ao změně a doplnění některých zákonů,
 • zákonem čís. 40/1964 Sb. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů,
 • zákonem čís. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších právních předpisů,
 • zákonem čís. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího ao změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů,
 • zákonem čís. 22/2003 Sb. o elektronickém obchodu ao změně a doplnění zákona č.j. 128/2002 Sb. o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele ao změně některých zákonů ve znění zákona č. 1/2003 284/2002 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů
 • zákonem čís. 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů ve znění pozdějších právních předpisů

a s jinými příslušnými právními předpisy.

4. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webovém sídle heming.sk, a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce.

5. Cestující, příp. objednatel podpisem smlouvy o zájezdu potvrzuje, že se s obchodními podmínkami důkladně seznámil a jejich obsahu porozuměl. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí jakéhokoli smluvního vztahu mezi obchodníkem a cestujícím, příp. objednatelem a vztahují se na všechny zájezdy organizované obchodníkem, včetně těch, které nejsou součástí aktuální nabídky ale jsou navrženy na míru dle požadavků cestujícího, jakož i na všechny dílčí služby s tím související.

 

Článek II

Vymezení pojmů

1. Obchodníkem je lovecká cestovní kancelář:

Obchodní jméno: HEMING s.r.o.

Sídlo: Mírová 371/24, Bratislava - městská část Ružinov 821 05

Společnost zapsaná do Obchodního rejstříku Okresního soudu Bratislava I

v odd. Sro, vl. čj. 152216/B

IČ: 53 716 035

DIČ: 2121485850

DIČ: SK2121485850

Zast.: Mgr. Roman Valent - jednatel

e-mail: heming@heminghunting.com

tel. č.: +421 918 900 409

(dále jen "obchodník").

2. Zprostředkovatelem je fyzická osoba podnikatel nebo právnická osoba, která je na základě zprostředkovatelské smlouvy oprávněna zprostředkovat uzavření smlouvy mezi obchodníkem a cestujícím a zastupovat obchodníka v právních úkonech s tím souvisejících (dále jen "zprostředkovatel").

3. Cestujícím je fyzická osoba nebo právnická osoba, která uzavírá s obchodníkem smlouvu o zájezdu nebo smlouvu tvořící spojené služby cestovního ruchu nebo které mají být poskytnuty služby cestovního ruchu na základě uzavřené smlouvy o zájezdu (dále jen "cestující"). Pokud je osob na straně cestujícího více, jsou všechny společně a nerozdílně povinny plnit povinnosti vyplývající ze zákona a těchto VOP.

4. Objednatelem zájezdu je fyzická nebo právnická osoba, která s obchodníkem uzavřela smlouvu o zájezdu, avšak tato osoba může ale nemusí být zároveň cestujícím. Pokud objednavatel není zároveň cestujícím, odpovídá za zaplacení ceny zájezdu společně a nerozdílně spolu s cestujícím.

5. Službou cestovního ruchu je přeprava, pronájem motorových vozidel nebo dvoukolových motorových vozidel, k jejichž vedení je požadováno řidičské oprávnění skupiny A nebo jiné služby cestovního ruchu, které nejsou přirozenou součástí služby cestovního ruchu uvedeného v předchozí části věty (dále jen " služby cestovního ruchu" nebo "služby").

6. Zájezdem je kombinace nejméně dvou různých druhů služeb cestovního ruchu zakoupených za účelem téže cesty, pokud je zkombinoval jeden obchodník bez ohledu na to, zda se uzavírají samostatné smlouvy s jednotlivými poskytovateli služeb, jsou-li splněny podmínky podle § 3 odst. 1 písm. 1 zákona o zájezdech.

7. Prodejní místo je provozovna nebo jiný prostor, kde obchodník obvykle vykonává svou podnikatelskou činnost, včetně webového sídla www.heming.sk nebo jiných prostředků dálkové komunikace, které umožňují uzavření smlouvy bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran,

8. Smlouva na dálku je smlouva uzavřená mezi obchodníkem a cestujícím podle těchto VOP prostřednictvím webového sídla obchodníka bez současné fyzické přítomnosti cestujícího.

9. Trvalý nosič je prostředek, který umožňuje cestujícímu nebo obchodníkovi uchovat jemu adresované informace způsobem umožňujícím jejich použití v budoucnosti na čas, který odpovídá účelu těchto informací, a který umožňuje nezměněné reprodukování uložených informací, zejména papír, e-mail, USB klíč, CD, DVD, paměťová karta nebo pevný disk počítače.

9. Orgánem dozoru je:

Česká obchodní inspekce (SOI)

Inspektorát SOI pro Bratislavský kraj

Bajkalská č. 21/A, P.O.BOX č.j. 5, 820 07 Bratislava
Odbor výkonu dozoru
tel.č. 02/58272172
email: ba@soi.sk

https://www.soi.sk/

Článek III

Uzavření smlouvy

1. Aktuální nabídka zájezdů je zveřejněna na webovém sídle obchodníka a v jeho nabídkovém katalogu. Cestující si na webové stránce zvolí vybraný zájezd a vyplněním poptávkového formuláře příp. jiným vhodným způsobem požádá obchodníka o zpracování cenové nabídky. Po odsouhlasení cenové nabídky smluvní strany uzavřou smlouvu o zájezdu jejím podpisem oběma smluvními stranami. Za uzavřenou smlouvu se považuje smlouva o zájezdu podepsaná obchodníkem a cestujícím, příp. objednatelem nebo jejich zákonným zástupcem či zmocněným zástupcem. Jménem nezletilých dětí jedná jejich zákonný zástupce. Jménem zmocnitele může jednat pouze řádně zmocněný zmocněnec, který na požádání obchodníka prokáže zplnomocnění.

2. Smlouva o zájezdu může být uzavřena i jiným vhodným způsobem. potvrzením cenové nabídky emailem ze strany cestujícího nebo prostřednictvím rezervačního formuláře.

3. Uzavřená smlouva o zájezdu je závazná a měnit nebo zrušit ji lze pouze na základě dohody obou smluvních stran nebo ze zákonných důvodů.

4. Uzavřením smlouvy cestující potvrzuje, že mu obchodník, příp. zprostředkovatel poskytli před uzavřením smlouvy informace v souladu s § 11 a 12 zákona o zájezdech.

5. Nedílnou součástí smlouvy o zájezdu jsou všechny písemné doklady a informace poskytnuté obchodníkem nebo zprostředkovatelem, a to zejména

 1. tyto VOP v aktuálním znění,
 2. formulář standardních informací pro smlouvy o zájezdu,
 3. nabídkový katalog s ceníkem,
 4. písemné pokyny - podrobnější informace o zájezdu, pobytu nebo objednaných službách,
 5. informace zveřejněné na webovém sídle obchodníka.

6. Obchodník si vyhrazuje právo uvést ve speciálních písemných nabídkách odlišné podmínky a specifikace než jsou uvedeny na webu a v těchto VOP, přičemž tyto mají přednost před těmito VOP.

7. Zprostředkovatel není oprávněn uzavřít s cestujícím smlouvu, která obsahuje jiné podmínky než ty, které uvádí obchodník na svém webovém sídle, v nabídkovém katalogu s ceníkem, příp. jiných zveřejněných dokumentech. Dokumenty a informace poskytnuté cestujícímu zprostředkovatelem, které nejsou totožné s dokumenty a informacemi obchodníka, nejsou součástí smlouvy o zájezdu.

8. V případě, že je na straně cestujícího více osob, cestující, který podepisuje smlouvu, potvrzuje, že je oprávněn jednat za ostatní uvedené cestující a uzavřít za ně smlouvu o zájezdu. Okamžikem podpisu smlouvy pověřeným cestujícímjim nabývá smlouva účinnosti i vůči všem dalším cestujícím. Všichni cestující jsou oprávněni a povinni ze všech práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o zájezdu společně a nerozdílně. Cestující potvrzuje, že ostatním cestujícím poskytl kompletní informace o smlouvě a jejích podmínkách a zavazuje se od nich zajistit veškeré podklady vyžádané obchodníkem potřebné k poskytnutí služeb cestovního ruchu.

9. V případě uzavření smlouvy dálku prostřednictvím webového sídla obchodníka, nejde o uzavření smlouvy mimo prodejní místo, jelikož k podpisu smlouvy za obchodníka, příp. přijetí objednávky dochází v prodejním místě obchodníka.

 

Článek IV

Osobitosti týkající se loveckých zájezdů

1. Cestující bere na vědomí, že obchodník je lovecká cestovní kancelář, která obstarává zájezdy zaměřené na myslivost.

2. Osoba mladší 18 let a osoba, jejíž zdravotní stav to vyžaduje, se může zúčastnit zájezdu pouze v doprovodu osoby starší 18 let. Doprovázející osoba je po celou dobu trvání zájezdu zodpovědná za svěřenou osobu.

3. Cestující uzavřením smlouvy o zájezdu bere na vědomí, že zájezdy pořizované obchodníkem jsou specifickým druhem zájezdu s ohledem na jejich charakter, způsob organizace, navštívené země a podmínky a poměry v nich (společenské , politicko-ekonomické, sociální poměry, povolovací a jiná řízení spojená se vstupem do země, setrváním v ní apod.). Z těchto důvodů bere cestující na vědomí, z ̌e při účasti na zájezdu může dojít ke změně (např. změna programu, časového harmonogramu zájezdu, trasy zájezdu, ubytování, způsobu přepravy, stravování apod.), a to v závislosti na aktuální možnosti čerpání služeb, na které obchodník nemá dosah a proto za ně nemůže nésť< /span> odpovědnosť.

4. Cestující bere na vědomí, že zájezdy a služby cestovního ruchu nabízené obchodníkem vyžadují určitou fyzickou a psychickou kondici. Jednotlivé služby a zájezdy jsou zařazeny do jedné ze čtyř stupňů náročnosti, přičemž první stupeň je nejsnazší a čtvrtý stupeň je nejtěžší. Cestující prohlašuje, že se seznámil se stupněm náročnosti vybraného zájezdu nebo služby cestovního ruchu a prohlašuje, že jeho zdravotní stav, fyzická a psychická kondice odpovídá danému stupni náročnosti.

5. Cestující prohlašuje, že má dostatečnou vědomost o svém zdravotním stavu a je způsobilý absolvovat vybraný zájezd nebo službu cestovního ruchu. Cestující nese odpovědnost za jakoukoli škodu, která vznikne jemu, ostatním cestujícím, obchodníkovi nebo jakékoli třetí osobě v souvislosti s tím, že jeho zdravotní stav, fyzická nebo psychická kondice neodpovídaly vybranému stupni náročnosti.

6. Cestující uzavřením smlouvy o zájezdu potvrzuje, že se seznámil s povinnostmi vyplývajícími ze zákona 274/2009 Sb. o myslivosti a jiných relevantních právních předpisech, tyto se zavazuje dodržovat a splňuje všechny předpoklady pro účast na zájezdu, zejména ne však výlučně disponuje zbrojním průkazem platným po celou dobu trvání zájezdu.

 

Článek V

Cena zájezdu

1. Obchodník na webovém sídle obchodníka a v jeho nabídkovém katalogu zveřejňuje základní cenu zájezdu, která je pouze orientační, přičemž cena zájezdu bude vyčíslena obchodníkem na základě požadavků cestujícího.

2. Cena zájezdu je cena vypočítaná individuálně na základě požadavků cestujícího, přičemž je zahrnuta ve smlouvě o zájezdu nebo cenové nabídce obchodníka. V případě, že se údaje ve smlouvě o zájezdu a v nabídkovém katalogu liší, jsou závazné údaje uvedené ve smlouvě o zájezdu. Cena zájezdu je včetně DPH, jelikož obchodník je jejím plátcem.

3. V ceně zájezdu jsou zahrnuty ty služby cestovního ruchu, které jsou uvedeny u jednotlivých nabídek zájezdů jako služby, které cena zahrnuje. Jakékoli další doplňkové služby, které jsou nabízeny nad rámec služeb uvedených v základní nabídce obchodníka budou cestujícím poskytovány za příplatky, které budou zveřejněny v katalogu jako doplňkové služby k zájezdu. Smluvní strany berou na vědomí, že do ceny zájezdu mohou být ještě dodatečně zahrnuty náklady a poplatky, které nelze určit před uzavřením smlouvy o zájezdu a na co byl cestující předem upozorněn v souladu se zákonem.

4. Celková cena zájezdu nezahrnuje poplatky související s lovem zvířat, pokud nejsou jako součást ceny přímo uvedeny ve smlouvě o zájezdu. Další poplatky související s lovem zvířat je cestující povinen zaplatit obchodníkovi v souladu s platným ceníkem a loveckým protokolem, a to na základě faktury vystavené neprodleněode dne ukončení zájezdu se lhůtou splatnosti 10 dní. Další poplatky související s lovem zvířat zahrnují zejména:

 1. poplatek za výřad,
 2. poplatek za ulovenou zvěř,
 3. poplatek za trofej stanovený podle bodové hodnoty trofeje. Bodování trofeje se uskutečňuje podle mezinárodní metody CIC. Hodnota trofeje podle CIC je zjišťována v čerstvém stavu a slouží pouze ke komerčním účelům. Poplatek účtovaný cestujícímu za preparaci trofeje je stanoven zvlášť u každé objednané služby podle druhu a trofejnosti zvěře. Při ulovení nebo postřelení loveckým nepovolené zvěře, bude k ceně za skutečně objednanou službu dohodnutou ve Smlouvě o zprostředkování zájezdu přiúčtována přirážka 100%.

5. Podkladem pro vyúčtování doplatku v souvislosti s lovem zvířat je lovecký protokol, který obsahuje údaje o termínu lovu, druhu a počtu ulovené zvěře a hodnotě trofejí. Protokol se vypracuje po lovu a ohodnocení trofejí za přítomnosti zákazníka a výboru složeného jednoho zástupce místního mysliveckého klubu a jednoho zástupce obchodníka. Protokol slouží jako doklad k vyvezení trofejí mimo zemi lovu pokud je možné vyvést ve smyslu zákona trofej okamžitě.

6. Cestující bere na vědomí, že v případě nevyužití některých služeb nebo jejich č ásti z důvodů na straně cestujícího nebo z důvodů, za které obchodník nenese odpovědnosť, cestující nemá nárok na slevu z ceny zájezdu.

7. Cena zájezdu je kalkulována na osobu ubytovanou zpravidla v pokoji pro dvě osoby, není-li v popisu zájezdu uvedeno jinak tzn. v případě, že nebude možné cestujícího doubytovat v pokoji pro dvě nebo případně více osob, je cestující povinen uhradit doplatek za vlastní pokoj na základě vyčíslení a výzvy k úhradě zaslané cestujícímu nejpozději ve lhůtě. 60 dní před zájezdem.

8. Cestující výslovně bere na vědomí, z letenka, která bude zajištěna v rámci ceny zájezdu je zpravidla letenkou typu economy class v nejnižší cenové kategorii. Letištní poplatky nejsou zahrnuty v ceně zájezdu, jsou však povinným doplatkem. Částka za letištní poplatky se může měniť a jejich výše závisí výhradně na politice leteckých společností, na kterou obchodník nemá žádný dopad. Předpokládaná výše letištních poplatků je uváděna v cenové nabídce nebo smlouvě o zájezdu.

9. Obchodník je oprávněn jednostranným úkonem zvýšit cenu zájezdu dle podmínek dohodnutých v čl. VII odst. 1 písm. 3 a násl. těchto VOP.

10. Obchodník má právo na zaplacení celkové ceny zájezdu před zahájením poskytování služeb cestovního ruchu. Cestující má nárok na poskytnutí služeb cestovního ruchu až po zaplacení celkové ceny zájezdu. V případě nezaplacení celkové ceny zájezdu řádně a včas v souladu s platebními podmínkami, je obchodník oprávněn od smlouvy odstoupit.

11. Cestující nemá nárok na vrácení zaplacené ceny za zájezd z důvodu neúspěšného lovu.

 

Článek VI

Platební podmínky

1. Cestující je povinen zaplatit 50% ceny zájezdu do 3 pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy o zájezdu, není-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. Pokud cestující nezaplatí první část ceny zájezdu nejpozději do 3 dnů ode dne uzavření smlouvy má se za to, že obě smluvní strany od této smlouvy odstoupily a ta se od počátku zrušuje. Zbývající část ceny zájezdu, včetně všech povinných plateb a částek, které nejsou zahrnuty ve smlouvě o zájezdu, zaplatí cestující nejpozději 60 dní před zahájením zájezdu. Je-li smlouva o zájezdu uzavřena ve lhůtě kratší než 60 dní před zahájením zájezdu, zaplatí cestující cenu zájezdu t. j. včetně všech povinných plateb, které nejsou zahrnuty v ceně zájezdu podle ̌a smlouvy o zájezdu, nejpozději do 3 pracovních dnů od uzavření smlouvy o zájezdu, není-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak . Náklady na pojištění, příp. jiné platby placené prostřednictvím obchodníka, je cestující povinen zaplatit ve lhůtě do 3 dnů ode dne uzavření smlouvy o zájezdu, příp. jiný termín dohodnutý mezi smluvními stranami.

2. Cestující provede platbu bankovním převodem na účet obchodníka podle platebních podmínek zaslaných obchodníkem.

3. Cena se považuje za zaplacenou okamžikem připsání finančních prostředků na bankovní účet obchodníka.

 

Článek VII

Podmínky zájezdy

1. Základní program zájezdu je popsán v nabídkovém katalogu, na web stránce obchodníka a v individuální nabídce zhotovené obchodníkem dle požadavků cestujícícho. Podrobnější program bude cestujícímu zaslán před začátkem zájezdu. Program vyplývá z posledních známých informací obchodníka o lovu a jeho průběhu v souvislosti se specifiky a možnostmi zvolené destinace. Cestující bere na vědomí, že program nelze měnit podle individuálních požadavků cestujícího. Cestující je povinen dodržovat harmonogram programu, organizační pokyny, termíny srazů, odjezdů a pokyny průvodce, resp. jiného doprovodného personálu.

2. Pokud cestující nerespektuje program a harmonogram zájezdu, ohrozí program, bezpečnost nebo průběh zájezdu, prokazatelně obtěžuje ostatní cestující nebo jiným způsobem jedná v rozporu s těmi VOP či platnými právními předpisy ČR a dané země, může být ze zájezdu vyloučen. V případě vyloučení nemá cestující nárok na vrácení ceny zájezdu ani její alikvotní části, je povinen se dopravit domů na vlastní náklady a nahradit škodu, kterou tím způsobil.

3. Obchodník si vzhledem ke osobitému charakteru loveckých zájezdů vyhrazuje právo změnit program zájezdu s ohledem na momentální zdravotní, fyzický či psychický stav cestujícího, nepříznivým přírodním, politickým či bezpečnostním podmínkám a jiným nepředvídatelným okolnostem. Vzhledem k výše uvedenému cestující souhlasí s tím, že obchodník je za uvedených okolností oprávněn změnit trasu zájezdu, část zájezdu, program zájezdu a jeho harmonogram. Cestující bere na vědomí, že taková změna programu může vyžadovat vynaložení dodatečných nákladů, které se cestující zavazuje zaplatit. Jde zejména ̈, nikoli však výlučně, o úhradu ceny letenek s cílem zachování dalšího průběhu zájezdu, resp. návratu domů v případě, je-li v souvislosti s neodvratitelnou a mimořádnou okolností (např. válka, teroristický útok, povstání, stávky, zemětřesení, jiné živelné pohromy, šíření nakažlivé nemoci, rozhodnutí státních orgánů, zastupitelských úřadů a to např. v souvislosti s udělením nebo neudělením víz apod., nebo jiné ohrožení bezpečnosti, zdraví nebo života cestujícího) nebo je-li původně plánovaná trasa zájezdu neprůchodná. V případě neakceptování změny zájezdu se cestující zavazuje zaplatit s tím související náklady, přičemž je oprávněn se od zájezdu oddělit a dopravit domů na vlastní náklady, přičemž nevzniká mu nárok na vrácení ceny zájezdu ani její alikvotní části.

4. Smluvní strany se dohodly, že vzhledem ke zvláštní povaze loveckých zájezdů se za podstatnou změnu podmínek smlouvy nepovažuje

 1. změna programu podle ods. 3 tohoto článku,
 2. změna ubytovacího zařízení v rámci stejné nebo vyšší kategorie z důvodů, za které obchodník neodpovídá, příp. z důvodů vyšší moci,
 3. změna místa nástupu, výstupu, místa a času odletu nebo příletu,
 4. změna způsobu přepravy a vady přepravy.

5. Cestující bere na vědomí, že za provádění jakýchkoli sportovních nebo jiných fakultativních aktivit během zájezdu nese odpovědnost výlučně on a vykonává je na vlastní náklady.

Přeprava a zavazadla

6. Obchodník zajišťuje přepravu osob a zavazadel různými dopravními prostředky, ale i zvířaty s ohledem na jejich dostupnost a osobitost dané země a loveckého zájezdu. Podrobnosti o každém druhu přepravy najde cestující v nabídkovém katalogu, na webové stránce a v zaslaných dokumentech.

7. Vzhledem ke zvláštnosti loveckého zájezdu bere cestující na vědomí a souhlasí s možnou změnou termínu odletu/příletu a +-2 dny, která závisí na aktuálním letovém řádu dané letecké společnosti.

8. V případě odletu/příletu z letiště Schwechat nebo Budapešť je doprava na a z letiště zajištěna obchodníkem za cenu uvedenou ve smlouvě o zájezdu. Pokud si dopravu na letiště a z letiště cestující zajišťuje individuálně, jedná tak na vlastní náklady a odpovědnost.

9. Cestující bere na vědomí a souhlasí s tím, že zájezd může být vzhledem ke zvláštnostem loveckého zájezdu, z důvodu vyšší moci nebo z technických příčin prodloužen příp. zkrácený o +-2 dny.

10. Obchodník nenese zodpovědnost se případné vady přepravy, jako například. zpoždění, vynechání spojů, poruchy apod., jakož ani za následky z toho plynoucí. Výše náhrady škody jakož i všechny ostatní nároky, související s leteckou dopravou se řídí příslušnými předpisy platnými pro leteckou dopravu (zejménä nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004/ES) a za časové posuny začátku a konce čerpání služ</span >eb, jakož i za služby nevyčerpané́ z důvodu zpoždění dopravy nenese HEMING odpovědnosť, a proto neposkytuje finanční ani žádnou jinou náhradu.

11. Pokud si cestující zajišťuje přepravu samostatně, je povinen o tom předem informovat obchodníka, přičemž zajišťuje si ji na vlastní nákl.ady a zodpovědnost. V případě změny programu zájezdu obchodník nenese odpovědnost za případné zvýšení nákladů souvisejících se zajištěním individuální dopravy.

12. Cestující je povinen řídit se váhovými omezeními zavazadel stanovenými v podmínkách dané letecké nebo přepravní společnosti. O těchto podmínkách informuje cestujícího obchodník. V případě nedodržení těchto podmínek je cestující povinen zaplatit dodatečné náklady s tím související.

Cestovní doklady

13. Cestující bere na vědomí, že údaje zadané v objednávce a smlouvě o zájezdu musí být totožné s údaji uvedenými v cestovním dokladu, kterým se bude během zájezdu legitimovat, v opačném případě cestující odpovídá za škodu a zavazuje se uhradit náklady s tím související.

>

14. Cestující je povinen si zajistit všechna víza, vstupní povolení a jiné povinné doklady pro vstup a setrvání ve všech zemích v rámci zájezdu na vlastní náklady a odpovědnost, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

15. Obchodník v případě zájmu cestujícího zajistí podání žádosti o udělení vstupního povolení na náklady cestujícího. V tomto případě je cestující povinen ve stanovené lhůtě, nejméně 3 měsíce před zájezdem, poskytnout obchodníkovi všetky potřebné podklady, a to zejménä pas, platný po skončení zájezdu ještě nejméně 6 měsíců. Cestující jiné státní příslušnosti než ČR je povinen ověřit si vízovou povinnost do všech navštívených zemí v rámci zájezdu a zajistit si vstupní povolení na vlastní náklady a zodpovědnost. ̌.

Ubytování

16. Cestující je obvykle ubytován v hotelech střední a vyšší kategorie, avšak vzhledem ke zvláštní povaze loveckých zájezdů cestující bere na vědomí a souhlasí s tím, že může být ubytován iv ubytovacím zařízení nižší kategorie.

Strava

17. Obchodník zajišťuje stravu pouze v případech, kdy je to vysloveno uvedeno ve smlouvě o zájezdu.

 

Článek VIII

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Obchodník je povinen:

 1. zabezpečovat po celou dobu provozování tour-operátora ochranu pro případ úpadku a poskytnout cestujícímu informace o ochraně pro případ úpadku,
 2. obstarat zájezd podle podmínek uvedených ve smlouvě o zájezdu a v těchto VOP,
 3. přesně informovat cestujícího o všech skutečnostech souvisejících se zájezdem, které jsou mu známy,
 4. v případě zprostředkování zájezdu informovat cestujícího, pro jehož obchodníka je prodej zájezdu zprostředkován,
 5. v dostatečném časovém předstihu před zahájením zájezdu poskytnout cestujícímu informace a dokumenty týkající se zájezdu, které nejsou uvedeny v této smlouvě ani na jeho web stránce, zejména potvrzení, poukázky, jízdenky, vstupenky apod., a to elektronickou poštou zaslanou na poskytnutý email; V případě více osob na straně cestujícího se tyto informace a dokumenty zasílají pouze jednomu cestujícímu, přičemž tento je povinen informovat ostatní cestující,
 6. písemně pověřit zástupce, na kterého se může cestující v obtížích v průběhu celého zájezdu obrátit se žádostí o pomoc a který je oprávněn přijímat a vyřizovat reklamace cestujícího během zájezdu,</ span>
 7. při zrušení termínu zájezdu poskytnout cestujícímu náhradní termín nebo mu vrátit zaplacené finanční prostředky do 14 dnů ode dne odeslání oznámení o zrušení termínu zájezdu nebo odmítnutí náhradního termínu zájezdu,

2. Obchodník má právo:

 1. k odstoupení od smlouvy v případech vyplývajících z těchto VOP a ze zákona o zájezdech,
 2. nevrátit platbu za zájezd cestujícímu, který se nedostaví v určeném čase na určené místo odjezdu na zájezd nebo který se nebude moci zúčastnit zájezdu z důvodu neplatnosti a nekompletnosti cestovních dokladů,
 3. na úhradu všech nákladů, které zaviněním cestujícího vzniknou v souvislosti nedodržením těchto VOP nebo porušením povinností vyplývajících ze zákona o zájezdech,
 4. na změnu termínu, případně na zrušení zájezdu v případě nenaplnění minimálního počtu účastníků zájezdu, o kterém byl předem cestující informován, a to 7 dní před plánovaným dnem uskutečnění,
 5. na změnu termínu, případně zrušení zájezdu v případě nepředvídatelných a neobvyklých okolností, které by mohly ohrozit zdraví a bezpečnost účastníků zájezdu, jako jsou mimořádně nepříznivé povětrnostní podmínky např.: povodně, smrště, sněhové kalamity, přírodní katastrofy, živelné pohromy, válečné konflikty, teroristické útoky, politické nepokoje apod.,
 6. požadovat od cestujícího zaplacení storno poplatku, pokud na něj podle těchto obchodních podmínek vznikl obchodníkovi nárok,
 7. změnit trasu, místo a čas odjezdu, pokud to provozní nebo jiné důvody vyžadují.

3. Obchodník si vyhrazuje právo vyloučit cestujícího ze zájezdu a/nebo lovu pokud porušil povinnosti vyplývající mu z těchto VOP, obecně závazných právních předpisů ČR a dané země, ze zákona o myslivosti a jiných závazných předpisů a podmínek týkajících se lovu nebo je-li to nezbytné pro zabezpečení bezpečnosti během zájezdu nebo s ohledem na lov. V případě vyloučení cestujícího ze zájezdu nebo lovu, nemá cestující nárok na vrácení zaplacené ceny za zájezd ani její alikvotní části a je povinen dopravit se domů na vlastní náklady a odpovědnost.

4. Cestující je povinen:

 1. zaplatit cenu zájezdu řádně a včas,
 2. plnit povinnosti vyplývající mu ze zákona o zájezdech a v případě účasti na zájezdu, jehož předmětem je i lovení, dodržovat povinnosti vyplývající mu ze zákona o myslivosti a jiných relevantních právních předpisů,
 3. uvádět pravdivé a úplné údaje nezbytné k uzavření s plnění smlouvy, bez zbytečného odkladu oznámit obchodníkovi jakoukoli změnu těchto údajů a předložit mu případné další doklady potřebné k řádnému poskytnutí dohodnutých služeb, např.: pozvání k lovu (pokud není zajištěno obchodníkem), žádost o udělení víz, lovecký lístek, zbrojní průkaz a jiné,
 4. sdělit obchodníkovi všechny změny týkající se zájezdu bez zbytečného odkladu,
 5. poskytnout obchodníkovi potřebnou součinnost při zabezpečení zájezdu,
 6. upozornit včas, ještě před uzavřením smlouvy o zájezdu, jinou státní příslušnost než ČR,
 7. dostavit se na místo odjezdu na zájezd ve stanoveném čase as platnými cestovními doklady a v případě potřeby is platnými vstupními vízy a všemi potřebnými doklady, které jsou nezbytné pro uskutečnění zájezdu,
 8. v případě potřeby si v dostatečném časovém předstihu zajistit platná vstupní víza, cestovní doklady, zbrojní průkaz a jiné doklady potřebné k účasti na zájezdu,
 9. splnit povinnost očkování, resp. další zdravotní formality při cestách do zemí, u nichž to vyžadují mezinárodní zdravotnické předpisy,
 10. řídit se během zájezdu pokyny průvodku, pověřeného zástupce nebo jiné doprovodné osoby, dodržovat program zájezdu,
 11. po celou dobu zájezdu dodržovať celní, pasové, dopravní, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné právní předpisy států do kterých cestuje,
 12. zdržet se takového jednání a chování, které omezuje, ohrožuje a poškozuje ostatní cestující nebo třetí osoby, jejich majetek nebo zdraví; v případě porušení této povinnosti může být takový cestující okamžitě vyloučen ze zájezdu bez nároku na jakoukoli náhradu.
 13. uhradit škodu, kterou svým chováním a jednáním způsobil,
 14. během přepravy používat poskytnutý bezpečnostní pás a nekonzumovat horká jídla nebo nápoje.

5. V případě účasti cestujícího na lovu, je každý cestující povinen mít uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu při výkonu práva myslivosti a mít platný zbrojní průkaz a lovecký lístek. V případě zájmu obchodník zprostředkuje uzavření pojištění.

6. Cestující má právo:

 1. účastnit se zájezdu dle smlouvy a těchto VOP,
 2. pro poskytnutí služeb podle smlouvy a těchto VOP,
 3. k odstoupení od smlouvy podle podmínek vyplývajících z těchto VOP.

Cestující bere na vědomí, že obchodník negarantuje úspěšný výsledek lovu ak tomu v konkrétní nabídce není uvedeno jinak.

 

Článek IX

Změna smlouvy

Postoupení smlouvy o zájezdu

1. Před zahájením zájezdu může cestující na trvanlivém nosiči oznámit obchodníkovi, že zájezdu se místo něho zúčastní jiná osoba, která splňuje všechny dohodnuté podmínky účasti na zájezdu; souhlas třetí osoby s postoupením smlouvy o zájezdu musí být součástí tohoto oznámení. Změna cestujícího je vůči obchodníkovi účinná, bylo-li oznámení o postoupení smlouvy o zájezdu podle první věty doručeno cestovní kanceláři v přiměřené lhůtě, nejpozději však sedm dní před zahájením zájezdu, nedohodly-li se smluvní strany na kratší lhůtě; dnem doručení oznámení se osoba uvedená v oznámení stává cestujícím.

2. Původní cestující a nový cestující společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení zbytku ceny zájezdu a všech poplatků, příplatků a jiných nákladů, které vzniknou v souvislosti se změnou cestujícího ao kterých je obchodník informuje. Poplatky, příplatky a jiné náklady podle první věty nesmí být nepřiměřené a nesmí přesáhnout skutečné náklady, které vznikly obchodníkovi v důsledku postoupení smlouvy o zájezdu.

Změna ceny zájezdu

3. Smluvní strany se dohodly, že obchodník je oprávněn jednostranným úkonem zvýšit cenu zájezdu jako přímý důsledek změn týkajících se:

 • ceny přepravy cestujících vyplývající ze změn cen pohonných hmot nebo jiných zdrojů energie, přičemž v takovém případě bude cena zájezdu zvýšena o hodnotu zvýšení ceny přepravy, při srovnání ceny přepravy při uzavření smlouvy o zájezdu s cenou přepravy ke dni zahájení zájezdu,
 • výšky daní nebo poplatků za služby cestovního ruchu tvořící zájezd účtovaných třetí osobou, která není přímým poskytovatelem služeb cestovního ruchu tvořících zájezd, včetně místní daně za ubytování, letištních poplatků a přístavních poplatků nebo poplatků za nástup nebo výstup na letištích a v přístavech, přičemž v takovém případě bude cena zájezdu zvýšena o hodnotu zvýšení těchto daní a poplatků při porovnání výše těchto daní a poplatek při uzavření smlouvy o zájezdu s výší těchto daní a poplatků ke dni zahájení zájezdu,
 • směnných kurzů měn týkajících se zájezdu, přičemž v takovém případě bude cena zájezdu zvýšena o hodnotu posílení kurzu takové měny vůči EUR při porovnání hodnoty tohoto kurzu při uzavření smlouvy o zájezdu s hodnotou tohoto kurzu ke dni zahájení zájezdu.

4. Jednoznačně a srozumitelně formulované oznámení o zvýšení ceny zájezdu na trvanlivém nosiči spolu s odůvodněním a výpočtem zvýšení ceny zájezdu musí být cestujícímu prokazatelně odesláno nejpozději 20 dní před zahájením zájezdu, jinak obchodníkovi nevznikne právo na zaplacení rozdílu v ceně zájezdu.

>

5. Smluvní strany se dohodly, že cestující má právo na snížení ceny zájezdu odpovídající snížení nákladů uvedených v odstavci 3 tohoto článku, ke kterému došlo od uzavření smlouvy o zájezdu do zahájení zájezdu. Obchodník poskytne cestujícímu při snížení ceny podle odstavce 1 rozdíl mezi původní cenou zájezdu a sníženou cenou zájezdu po odečtení skutečných nákladů, které vznikly obchodníkovi v souvislosti se změnou ceny zájezdu. Na žádost cestujícího obchodník poskytne potvrzení o těchto skutečných nákladech.

6. V případě zvýšení ceny zájezdu o více než 8% postupují smluvní strany v souladu s ust. VIII těchto VOP.

Změna jiných podmínek smlouvy o zájezdu

7. Obchodník si vyhrazuje právo změnit před zahájením zájezdu jiné podmínky smlouvy o zájezdu i cenu podle předchozího ustanovení pokud je změna zanedbatelná. O změně obchodník informuje cestujícího jednoznačným, srozumitelným a určitým způsobem na trvanlivém nosiči. Za zanedbatelnou změnu podmínek smlouvy o zájezdu se považuje změna místa a ubytovacího objektu za podmínky, pokud je zajištěno náhradní ubytování minimálně stejné a vyšší kategorie a v podobné oblasti, změna pořadí navštívených míst, změna dopravy z dopravních, bezpečnostních, nebo jiných operativních důvodů, změna místa odjezdu a příjezdu za podmínky, že je zajištěna bezplatná doprava z/na původní místo;

8. Pokud je obchodník před zahájením zájezdu nuceni podstatně změnit některý ze základních znaků služeb cestovního ruchu uvedených v § 14 ods. 2 písm. a) zákona o zájezdech nebo nemůže splnit zvláštní požadavky cestujícího, s nimiž obchodník předem souhlasil nebo navrhuje zvýšit cenu zájezdu o více než 8 procent navrhne cestujícímu změnu smlouvy o zájezdu. V tomto případě obchodník neprodleně informuje cestujícího jednoznačným, srozumitelným a určitým způsobem na trvanlivém nosiči o navrhovaných změnách ao jejich vlivu na cenu zájezdu a právě cestujícího navrhované změny ve stanovené přiměřené lhůtě přijmout nebo odstoupit od smlouvy o zájezdu bez zaplacení odstupného. Pokud cestující ve lhůtě nepřijme navrhované změny smlouvy o zájezdu, smlouva o zájezdu zanikne.

9. Obchodník může cestujícímu, který odstoupil od smlouvy o zájezdu podle odstavce 3 písm. b), nabídnout náhradní zájezd, je-li to možné ve stejné nebo vyšší kvalitě jako původní zájezd. Pokud cestujízda odstoupí od smlouvy o zájezdu podle odstavce 3 písm. b) a nepřijme nabídku náhradního zájezdu podle předchozí věty, obchodník je povinen vrátit cestujícímu veškeré platby uskutečněné cestujícím nebo jeho jménem bezodkladně, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy o zájezdu.

10. Pokud cestující akceptuje změnu zájezdu, budou zaplacené finanční prostředky použity k úhradě nového zájezdu. Pokud bude cena nového zájezdu vyšší, cestující cenu doplatí nejpozději 30 dní před začátkem zájezdu. Pokud bude cena nového zájezdu nižší, má cestující má právo na přiměřené snížení ceny zájezdu.

11. Během čerpání služeb je obchodník oprávněn provést změny programu zájezdu a poskytovaných služeb cestovního ruchu, pokud z objektivních důvodů, zásahů vyšší moci, rozhodnutí státních a jiných příslušných orgánů nebo mimořádných okolností, které obchodník nemá možnost ovlivnit a předvídat , není možné původní program zájezdu a služby zajistit, obchodník je povinen zajistit náhradní program nebo služby srovnatelném rozsahu a kvalitě. Pokud obchodník zajistí náhradní program nebo služby minimálně na srovnatelné úrovni, nemá cestující v souvislosti se změnou žádné nároky, jako například. požadovat slevu z ceny zájezdu.

12. Obchodník není zodpovědný za následky v případě změny programu nebo služeb, které vznikly v souvislosti s událostí, kterou nebylo možné ani při vynaložení veškerého úsilí předvídat ani jí zabránit.

13. Pokud si cestující během zájezdu objedná od obchodníka další služby, je povinen za ně zaplatit dohodnutou cenu.

14. Cestující bere na vědomí, že z důvodu nepředvídatelných okolností, které obchodník neumí ovlivnit, může dojít k posunu v programu, zejména z důvodu zpoždění nebo zrušení letu nebo zpoždění jiného dopravního prostředku.

 

Článek X

Odstoupení od smlouvy

1. Cestující má právo odstoupit od smlouvy kdykoli před zahájením zájezdu, a to písemným oznámením zaslaným obchodníkovi e-mailem nebo poštou. V případě odstoupení od smlouvy cestujícím si smluvní strany dohodly odstupné, jehož výška zohledňuje čas odstoupení od smlouvy o zájezdu před zahájením zájezdu, předpokládané snížení nákladů v důsledku neposkytnutí služeb cestovního ruchu tvořících zájezd cestujícímu a předpokládaný příjem z náhradního prodeje služeb cestovního ruchu. Odstupné je povinen zaplatit každý jeden cestující bez ohledu na věk a počet osob na straně cestujícího, přičemž výše odstupného je následující:

 • v případě odstoupení od smlouvy ve lhůtě 50 a více dní před termínem zahájení zájezdu cestující zaplatí 50% ceny zájezdu,
 • v případě odstoupení od smlouvy ve lhůtě od 49 do 40 dnů před termínem zahájení zájezdu cestující zaplatí 60% ceny zájezdu,
 • v případě odstoupení od smlouvy ve lhůtě od 39 do 30 dnů před termínem zahájení zájezdu cestující zaplatí 80% ceny zájezdu,
 • v případě odstoupení od smlouvy ve lhůtě od 29 do 15 dnů před termínem zahájení zájezdu cestující zaplatí í0% ceny zájezdu,
 • v případě odstoupení od smlouvy ve lhůtě od 15 do 0 dnů před termínem zahájení zájezdu cestující zaplatí 100% ceny zájezdu.

2. V případě odstoupení od smlouvy se nevrací poplatek za cestovní pojištění.

3. Obchodník je oprávněn jednostranným právním úkonem započítat jeho nárok na zaplacení odstupného se zálohou a/nebo zaplacenou cenou zájezdu přijatou od cestujícího.

4. Pokud odstoupí od smlouvy cestující v případě, že na straně cestujícího je více osob, je tento cestující povinen zaplatit spolu s odstupným i případné další poplatky, které vznikly v souvislosti s jeho odstoupením (např. poplatek za jednolůžkový pokoj, doplatek za vícekapacitní ubytování a pod. .) , pokud se smluvní strany nedohodly jinak.

5. Pokud cestující nenastoupí na zájezd nebo nezačne čerpat služby poskytované obchodníkem z jakéhokoli důvodu, nemá nárok na vrácení zaplacených finančních prostředků, ani jejich alikvotní část.

6. Obchodník může před zahájením zájezdu odstoupit od smlouvy bez povinnosti nahradit škodu cestujícímu způsobenou tímto odstoupením, pouze pokud

a, počet účastníků zájezdu je nižší než minimální počet účastníků požadovaný podle smlouvy o zájezdu a obchodník odstoupí od smlouvy o zájezdu ve lhůtě stanovené ve smlouvě o zájezdu, nejpozději však

  • 20 dní před zahájením zájezdu, pokud jde o cestu, která trvá déle než 6 dní,
  • 7 dní před zahájením zájezdu, pokud jde o cestu, ktOra trvá od 2 dnů do 6 dnů,
  • 48 hodin před zahájením zájezdu, pokud jde o cesty, které trvají méně než 2 dny, nebo

b, neodvratitelné a mimořádné okolnosti brání obchodníkovi plnit smlouvu o zájezdu a obchodník oznámí cestujícímu odstoupení od smlouvy o zájezdu bezodkladně před zahájením zájezdu.</span >

7. Při odstoupení od smlouvy o zájezdu je obchodník povinen vrátit cestujícímu veškeré platby, které od něj nebo jeho jménem obdržel na základě smlouvy o zájezdu nebo v souvislosti s ní neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy o zájezdu nebo odstoupení obchodníka od smlouvy o zájezdu. Ustanovení od. 3 tohoto článku tím není dotčeno.

 

Článek XI

Zodpovědnost za poskytování zájezdu

1. Obchodník odpovídá za porušení smlouvy o zájezdu, a to i tehdy, pokud mají povinnosti jiní poskytovatelé služeb cestovního ruchu poskytovaných v rámci zájezdu (dále jen „porušení smlouvy o zájezdu“).

2. Pokud některá ze služeb cestovního ruchu není poskytnuta v souladu se smlouvou o zájezdu, zákonem o zájezdech nebo nemá-li vlastnosti, které cestující s ohledem na nabídku a zvyklosti důvodně očekával, cestující je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit obchodníkovi nebo jeho pověřenému zástupci. Písemné oznámení může cestující zaslat poštou do sídla obchodníka nebo elektronickou poštou na zadaný email. Pokud cestující zašle oznámení prostřednictvím pověřeného zástupce, považuje se za den přijetí oznámení den, kdy bylo oznámení doručeno obchodníkovi.

3. Obchodník je povinen v přiměřené lhůtě určené cestujícím provést nápravu uvedením služby cestovního ruchu do souladu se smlouvou o zájezdu, zákonem o zájezdech nebo s důvodným očekáváním cestujícího, je-li to vzhledem k okolnostem možné nebo nezpůsobí-li to obchodníkovi nepřiměřené náklady vzhledem k rozsahu porušení smlouvy o zájezdu a hodnotu dotčených služeb cestovního ruchu. Určení této lhůty není nutné, pokud obchodník oznámí cestujícímu, že nápravu neprovede, nebo pokud náprava nesnese odklad s ohledem na zvláštní zájem cestujícího.

4. Pokud obchodník neprovede nápravu podle předchozího odstavce, nabídne cestujícímu náhradní služby cestovního ruchu i tehdy, není-li návrat cestujícího na místo odjezdu zajištěn podle smlouvy o zájezdu, přičemž tyto náhradní služby cestovního ruchu musí být

 1. stejné kvality nebo vyšší kvality, jako je uvedena ve smlouvě o zájezdu, bez dodatečných nákladů pro cestujícího, nebo
 2. nižší kvality, než je uvedena ve smlouvě o zájezdu, s nabídkou přiměřené slevy z ceny těchto služeb cestovního ruchu.

5. Cestující může odmítnout náhradní služby cestovního ruchu nabídnuté obchodníkem, pokud tyto nejsou srovnatelné se službami cestovního ruchu uvedenými ve smlouvě o zájezdu nebo nabídnutá sleva z ceny zájezdu za služby cestovního ruchu nižší kvality není přiměřená. Pokud poskytnutí náhradních služeb cestovního ruchu cestující odmítne nebo tyto náhradní služby cestovního ruchu nemůže z objektivních důvodů přijmout, cestující pokračuje v užívání služeb cestovního ruchu, které jsou předmětem oznámení a obchodník poskytne cestujícímu přiměřenou slevu z ceny zájezdu za služby cestovního ruchu, které byly předmětem tohoto oznámení.

6. Pokud obchodník neprovede nápravu podle odstavce 3 ani nezajistí cestujícímu náhradní služby cestovního ruchu podle odstavce 4, cestující má právo

 1. provést nápravu sám a požadovat od obchodníka náhradu účelně vynaložených nákladů s tím spojených,
 2. odstoupit od smlouvy o zájezdu bez zaplacení odstupného a požadovat přiměřenou slevu z ceny zájezdu za služby cestovního ruchu, které nebyly poskytnuty řádně a včas, pokud jde o podstatné porušení smlouvy o zájezdu.

7. Cestující má právo uplatnit reklamaci zájezdu do dvou let od skončení zájezdu, nebo pokud zájezd neuskutečnil, ode dne, kdy měl zájezd skončit podle smlouvy o zájezdu. Pokud je to možné, cestující při uplatnění reklamace přiloží písemný záznam podle § 22 ods. 8 zákona o zájezdech.

8. Cestující má právo na přiměřenou slevu podle odstavce 4 písm. b), odstavce 5 nebo odstavce 6. tohoto článku. Pokud obchodník neprokáže, že porušení smlouvy o zájezdu způsobil cestující, je povinen cestujícímu do 30 dnů ode dne uplatněnía reklamace vrátit část ceny podle první věty s přihlédnutím k závažnosti a době trvání porušení smlouvy o zájezdu; tím není dotčeno právo cestujícího požadovat náhradu škody podle § 23 zákona o zájezdech.

9. Je-li součástí zájezdu i přeprava cestujícího, obchodník v případech podle odstavce 6 a odst. 6 písm. b) tohoto článku zajistí repatriaci srovnatelnou přepravou, a to neprodleně a bez dodatečných nákladů pro cestujícího.

10. Pokud v důsledku neodvratitelných a mimořádných okolností nelze zajistit návrat cestujícího podle smlouvy o zájezdu, hradí obchodník náklady na potřebné ubytování, pokud je to možné stejné kategorie a třídy, v trvání nejvýše tří nocí na jednoho cestujícího. Pokud jsou ve zvláštních předpisech o právech cestujících platných pro příslušné dopravní prostředky na návrat cestujícího stanoveny delší lhůty, použijí se tyto delší lhůty.

11. Omezení nákladů na ubytování podle odstavce 10 se nevztahuje na osoby se sníženou pohyblivostí a osoby, které je doprovázejí, těhotné ženy, nezletilé osoby bez doprovodu nebo osoby, které potřebují zvláštní lékařskou péči, pokud byl obchodník o jejich zvláštních potřebách informován nejméně 48 hodin před zahájením zájezdu .

12. Obchodník se nemůže odvolávat na neodvratitelné a mimořádné okolnosti za účelem omezení odpovědnosti uhradit náklady na ubytování podle odstavce 10 tohoto článku, pokud se na tyto okolnosti nemůže odvolávat příslušný poskytovatel přepravy.

13. Obchodník je povinen poskytnout přiměřenou pomoc cestujícímu v nesnázích bezodkladně, a to i za okolností uvedených v § 22 odst. 1 písm. 12 zákona o zájezdech, zejména poskytnutím

14. vhodných informací o službách zdravotní péče, místních orgánech a zastupitelském úřadě Slovenské republiky;

15. pomoci cestujícímu s komunikací na dálku a s nalezením náhradního řešení problému.

16. Ocitne-li se cestující v nesnázích v důsledku svého zaviněného jednání nebo své nedbalosti, obchodník je oprávněn požadovat od cestujícího za poskytnutou pomoc úhradu. Výše úhrady odpovídá výši skutečných nákladů, které vznikly obchodníkovi poskytnutím pomoci cestujícímu.

17. Vyřízení reklamace probíhá v souladu s platnou legislativou ČR. Obchodník je povinen určit způsob vyřízení řádně uplatněné reklamace nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace se reklamace vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později; vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dní ode dne jejího uplatnění.

 

Článek XII

Náhrada škody

1. Cestující má kromě práva na přiměřenou slevu podle § 22 odst. 1 písm. 5 písm. b), odst. 6 nebo < span class="s5">odst. 7 zákona o zájezdech i právo na přiměřenou náhradu majetkové škody a také právo na přiměřenou nemajetkovou újmu, která mu vznikla v důsledku podstatného porušení smlouvy o zájezdu, za které odpovídá obchodník; náhradu škody poskytne obchodník cestujícímu neprodleně.

2. Obchodník se může zbavit odpovědnosti za škodu pouze tehdy, prokáže-li, že porušení smlouvy o zájezdu bylo způsobeno

 1. cestujícím,
 2. třetí osobou, která není poskytovatelem služeb cestovního ruchu poskytovaných v rámci zájezdu, pokud porušení nebylo možné předvídat ani odvrátit, nebo
 3. neodvratitelnými a mimořádnými okolnostmi.

3. Pokud mezinárodní smlouva, kterou je Evropská unie vázána, omezí rozsah náhrady škody nebo podmínky, za jakých ji má uhradit poskytovatel služby cestovního ruchu poskytované v rámci zájezdu, stejná omezení se vztahují i na obchodníka. Pokud mezinárodní smlouva, kterou Evropská unie není vázána, omezí náhradu škody, kterou má zaplatit poskytovatel služby, stejná omezení se vztahují i na obchodníka.

4. Smluvní strany se dohodly, ževýše náhrady škody podle tohoto článku nesmí přesáhnout trojnásobek celkové ceny zájezdu. Dohoda podle předchozí věty se nevztahuje na zranění, úmyslně způsobenou škodu nebo na škodu způsobenou z nedbalosti.

5. Právo na náhradu škody nebo na přiměřenou slevu podle tohoto zákona nemá vliv na práva cestujících podle zvláštních předpisů. Náhrada škody nebo přiměřená sleva podle tohoto zákona se od náhrady škody nebo snížení ceny na základě zvláštních předpisů odečte.

6. Obchodník není povinen uhradit cestujícímu takovou jím uplatňovanou škodu a majetkovou újmu, která je předmětem smluvní úpravy pojistného krytí na základě smlouvy o cestovním pojištění, ani ty, které jsou z rozsahu pojistného krytí vyňaty.

7. Pokud je součástí poskytovaných služeb letecká doprava, řídí se výše náhrady škody výlučně příslušnými předpisy platnými pro leteckou dopravu.

8. Obchodník nenese žádnou zodpovědnost za ztrátu nebo poškození zavazadla nebo jiných věcí během zájezdu a přepravu.

 

Článek XIII

Řešení sporů

1. Právní vztahy, které vzniknou mezi smluvními stranami v souvislosti s uzavřením smluvního vztahu se řídí právním řádem České republiky.

2. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku sporu je dána pravomoc soudům České republiky.

3. V případě vzniku sporu se spotřebitelem, je spotřebitel oprávněn obrátit se na obchodníka se žádostí o nápravu, není-li spotřebitel spokojen se způsobem vyřízení reklamace nebo pokud se domnívá, že obchodník porušil jeho práva. Žádost o nápravu lze zaslat elektronickou poštou na email: heming@heminghunting.com nebo poštou na adresu obchodníka. Pokud obchodník na žádost odpověděl zamítavě nebo na ni neodpověděl do 30 dnů ode dne jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu některému ze subjektů alternativního řešení sporů.

4. Podmínky alternativního řešení sporu upravuje zákon č. 1/2003. 391/2015 Sb. o alternativním řešení sporů.

5. Spotřebitel může podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu na příslušný subjekt alternativního řešení sporů, kterým je právnická osoba zapsaná v seznamu vedeném Ministerstvem vnitra ČR nebo Slovenská obchodní inspekce (www.soi.cz).

6. Spotřebitel může podat stížnost také prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů RSO, provozovanou EU. Stížnost lze podat vyplněním online formuláře na stránce http://ec.europa.eu/ consumers/odr/index_en.htm. Právo volby mezi subjekty alternativního řešení sporů má spotřebitel.

7. Řešení sporů některým ze subjektů alternativního řešení sporů se může domáhat pouze spotřebitel. Alternativní řešení sporů se týká pouze sporů vyplývajících ze spotřebitelských smluv uzavřených na dálku.

8. Alternativní řešení sporů je v zásadě bezplatné. Subjekt alternativního řešení sporů může od spotřebitele žádat poplatek za zahájení alternativního řešení sporu maximálně do výše 5 eur.

 

Článek XIV

Ochrana osobních údajů

1. Obchodník zpracovává osobní údaje Cestujícího za účelem plnění smlouvy v souladu s GDPR a zákonem č.j. 18/2018 Sb. čj. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů.

2. Podmínky zpracování osobních údajů provozovatelem jsou specifikovány na internetové stránce www.heming.sk v sekci Ochrana osobních údajů.

 

Článek XV

Závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce www.heming.sk v den odeslání uzavření smlouvy.

2. Obchodník si vyhrazuje právo kdykoli změnit tyto obchodní podmínky, pokud to bude vyžadovat změna obchodní politiky nebo platné legislativy.

3. Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány advokátní kanceláří Lanikova Group, s.r.o. pro provozovatele internetového obchodu, přičemž jsou chráněny v smyslu zákona 185/2015 Sb. Autorský zákon ve znění pozdějších právních předpisů. Bez souhlasu autora je zakázáno toto autorské dílo jakýmkoli způsobem použít, a to zejména, nikoli však výlučně, kopírovat, zveřejňovat, měnit, upravovat, rozšiřovat a jinak zneužívat.

4. Tyto obchodní podmínky nadzbývají platnosti a účinnosti dne 2.9.2023.